Slovenski in češki narodni prerod (1780–1848)

Osnovni Podatki

Opis

Bilateralni slovensko-češki projekt je vsebinsko zamišljen kot poskusna matrica za konceptualizacijo obširnejšega multilateralnega projekta »Kulturni svetniki v evropskih nacionalnih državah«, ki ga snuje Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. V tem širšem okviru je namen češko-slovenskega projekta z novih metodoloških vidikov (teorija kulturnih transferjev, koncepcija kulturnega planiranja, teorija socialnih mrež, regionalna komparativistika) in s pritegnitvijo manj raziskanih primarnih virov, zlasti korespondenc (Zois, Kopitar, Zlobický, Dobrovský, Čop idr.), preučiti, kako so se ideje narodnega preroda, razvite v transnacionalni matrici evropskega kulturnega nacionalizma, uresničevale v praksah čeških in slovenskih izobraženskih in literarnih elit od konca 18. stoletja do »pomladi narodov« sredi 19. stoletja. Posebna pozornost bo posvečena raziskavi njihovih medsebojnih stikov (prek korespondenc, potovanj, izobraževanja), izmenjavi knjig in knjižnih zbirk (knjige iz slovenskih samostanov v knjižnici knezov Schwarzenbergov v Českem Krumlovu, izmenjava knjig med Zoisom in Dobrovskim) in kulturnemu planiranju, predvsem oblikovanju in širitvi koncepcij »slovanske vzajemnosti« in drugih strategij sodelovanja med Čehi in Slovenci znotraj habsburške monarhije. Drugi problemski sklop projekta se bo posvetil primerjalnemu preučevanju obdobja preroda v češki in slovenski literarni in kulturni zgodovini. S tega vidika se bo nadaljevalo in dokončalo preučevanje korespondence slovensko-češkega literarnega zgodovinarja, slavista, folklorista in komparativista Matije Murka, ki je bilo zajeto v prejšnjih bilateralnih projektih istih partnerjev.


Tip
Projekt

Tip projekta
bilateralni projekt

Ključne besede
romantika
kulturni nacionalizem
narodni prerod
kulturni transfer
kulturno planiranje
češka literatura
slovenska literatura

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390