Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; docent na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

Telefon lab.:
++386 1 47 06 299
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Luka Vidmar se ukvarja s književnostjo, likovno umetnostjo in kulturo baroka in razsvetljenstva na Slovenskem, zlasti z Akademijo operozov, Zoisovim krogom, kulturnim nacionalizmom, knjižnicami in prepovedanimi knjigami.

Izbrane publikacije

Ur.: Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. Ljubljana: Založba ZRC, 2020.

(Z Alešem Gabričem, Jernejem Kosijem in Petrom Štihom:) Temelji slovenstva. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019.

(S Sonjo Svoljšak:) In vendar so jih brali: prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice / And Yet They Read Them: Banned Books in Slovenia in the Early Modern Age from the National and University Library Collection. Ljubljana: NUK, 2018.

Ur.: Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018.

A Slavic Republic of Letters: The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois. Frankfurt ob Majni: Peter Lang, 2016.

(Z Metodo Kemperl:) Barok na Slovenskem: sakralni prostori. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.

Ljubljana kot novi Rim: Akademija operozov in baročna Italija. Ljubljana: SAZU, 2013.

Ur.: Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar: O slovstvu na Kranjskem: Elektronska znanstvenokritična izdaja. Izd. 1.0. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.

Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Franc Wützenstein: prvi romanopisec na Kranjskem. Jezik in slovstvo 61.3–4 (2016): 59–69.

Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma. Knjižnica 59.3 (2015): 33–46.

Slava vojvodine Kranjske v kulturi na Slovenskem od leta 1689 do 1879. V: Studia Valvasoriana. Ur. Janez Weiss. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014. 423–459.

 »Ad usum publicum destinata«: O javnem značaju Semeniške knjižnice v Ljubljani. Zgodovinski časopis 62.1–2 (2008): 187–202.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju (temeljni raziskovalni projekt • 1. september 202031. avgust 2023)

Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku (aplikativni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872–1918) (interdisciplinarni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Neraziskana latinska in nemška književnost v slovenskih deželah v dobi baroka (podoktorski raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2013)

Življenjepis

Izobrazba

• Diplomirani umetnostni zgodovinar in literarni komparativist, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2002)

• Magister znanosti s področja umetnosti novega veka, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2005)

• Doktor znanosti s področja literarnih ved, Univerza v Novi Gorici (2009)

Akademski in znanstveni nazivi

• Asistent s področja literarnih ved, Univerza v Novi Gorici (2007−2010)

• Asistent, ZRC SAZU (2004−2012)

• Znanstveni sodelavec, ZRC SAZU (2012−)

Vodstvene funkcije

• Koordinator Historičnega seminarja ZRC SAZU (2010−)

• Vodja Osrednjega specializiranega informacijskega centra za humanistiko (2012−2017)

Pedagoško delo

• Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (2006/2007)

• AlpenAdria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik (2012/2013)

Raziskovalno delo v tujini

• The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014)

Strokovna komisija

• Predsednik komisije slovenskega dela Slovenske raziskovalne iniciative – v partnerstvu z The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014−2018)

Znanstveno združenje

• Ustanovni član, član izvršilnega odbora (2008−) in tajnik (2013−2019) Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja

Uredništvo

• Član uredniškega odbora Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, ZRC SAZU (2011−)

• Član uredniškega odbora Novega Slovenskega biografskega leksikona, ZRC SAZU (2011−2017)

• Član uredniškega odbora revije SLO – časi, kraji, ljudje, založba Družina (2014−)

Raziskovalna področja

Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 • Umetnostna zgodovina H310 • Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

17. stoletje • 18. stoletje • barok • razsvetljenstvo • kulturni nacionalizem • literatura • knjižnice • knjige • cenzura • likovna umetnost 

Priznanja in nagrade

Zoisova štipendija (1995–2001) • Srebrni znak ZRC SAZU (2011) • Priznanje Izidorja Cankarja (2019) • Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju (2019)