Dr. Luka Vidmar

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; docent na Podiplomski šoli ZRC SAZU.+386 1 47 06 299

luka.vidmar@zrc-sazu.si


Povezave


Luka Vidmar se ukvarja s književnostjo, likovno umetnostjo in kulturo baroka in razsvetljenstva na Slovenskem, zlasti z Akademijo operozov, Zoisovim krogom, kulturnim nacionalizmom, knjižnicami in prepovedanimi knjigami.

Priznanje Izidorja Cankarja (2019)
Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju (2019)
Srebrni znak ZRC SAZU (2011)
Zoisova štipendija (1995–2001)

Ur. (z Marijanom Dovićem): Habsburg Censorship and Literature in the Slovenian Lands (= Slavica TerGestina 26.1 /2021/]).

Ur.: Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. Ljubljana: Založba ZRC, 2020.

(Z Alešem Gabričem, Jernejem Kosijem in Petrom Štihom:) Temelji slovenstva. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019.

(S Sonjo Svoljšak:) In vendar so jih brali: prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice / And Yet They Read Them: Banned Books in Slovenia in the Early Modern Age from the National and University Library Collection. Ljubljana: NUK, 2018.

Ur.: Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018.

A Slavic Republic of Letters: The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois. Frankfurt ob Majni: Peter Lang, 2016.

(Z Metodo Kemperl:) Barok na Slovenskem: sakralni prostori. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014.

Ljubljana kot novi Rim: Akademija operozov in baročna Italija. Ljubljana: SAZU, 2013.

Ur.: Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar: O slovstvu na Kranjskem: Elektronska znanstvenokritična izdaja. Izd. 1.0. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.

Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Franc Wützenstein: prvi romanopisec na Kranjskem. Jezik in slovstvo 61.3–4 (2016): 59–69.

Knjižnica Žige Zoisa kot žarišče slovenskega kulturnega nacionalizma. Knjižnica 59.3 (2015): 33–46.

»Ad usum publicum destinata«: O javnem značaju Semeniške knjižnice v Ljubljani. Zgodovinski časopis 62.1–2 (2008): 187–202.

Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku ( aplikativni_raziskovalni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872–1918) ( interdisciplinarni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Neraziskana latinska in nemška književnost v slovenskih deželah v dobi baroka ( podoktorski_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2013)

Izobrazba

• Diplomirani umetnostni zgodovinar in literarni komparativist, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2002)

• Magister znanosti s področja umetnosti novega veka, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2005)

• Doktor znanosti s področja literarnih ved, Univerza v Novi Gorici (2009)

Akademski in znanstveni nazivi

• Asistent s področja literarnih ved, Univerza v Novi Gorici (2007−2010)

• Asistent, ZRC SAZU (2004−2012)

• Znanstveni sodelavec, ZRC SAZU (2012−)

Vodstvene funkcije

• Koordinator Historičnega seminarja ZRC SAZU (2010−)

• Vodja Osrednjega specializiranega informacijskega centra za humanistiko (2012−2017)

Pedagoško delo

• Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (2006/2007)

• AlpenAdria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik (2012/2013)

Raziskovalno delo v tujini

• The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014)

Strokovna komisija

• Predsednik komisije slovenskega dela Slovenske raziskovalne iniciative – v partnerstvu z The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2014−2018)

Znanstveno združenje

• Ustanovni član, član izvršilnega odbora (2008−) in tajnik (2013−2019) Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja

Uredništvo

• Član uredniškega odbora Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, ZRC SAZU (2011−)

• Član uredniškega odbora Novega Slovenskega biografskega leksikona, ZRC SAZU (2011−2017)

• Član uredniškega odbora revije SLO – časi, kraji, ljudje, založba Družina (2014−)

Raziskovalna področja
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Umetnostna zgodovina H310
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390

Ključne besede
17. stoletje
18. stoletje
barok
razsvetljenstvo
kulturni nacionalizem
literatura
knjižnice
knjige
cenzura
likovna umetnost