Raziskovalna dejavnost

Literarna teorija, literarni diskurz, literarno polje, svetovni literarni sistem, male in periferne literature; literatura in prostor, literarna geografija; intertekstualnost, interdiskurzivnost, kulturni transfer, transnacionalna komparativistika; literarni procesi, kanon, kulturni spomin; literatura in kulturni nacionalizem; teorija literarnega zgodovinopisja in primerjalne književnosti; slovenska književnost 19. in 20. stoletja v primerjalnem kontekstu

Izbrane publikacije

Worlding a Peripheral Literature. London: Palgrave Macmillan, 2019.

Hibridni žanri: študije o križancih izkustva, mišljenja in literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.

Imaginarij Krsta v slovenski literaturi. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja. Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Ur.: Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Ur.: Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature. Frankfurt ob Majni idr.: Peter Lang, 2011.

History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette (IN): Purdue University Press, 2008.

Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Ur. (z Darkom Dolinarjem): Kako pisati literarno zgodovino danes. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

Vezi besedila. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000.

Domači Parnas v narekovajih: Parodija in slovenska književnost. Ljubljana: LUD Literatura, 1997.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Maj 68 v literaturi in teoriji: zadnja sezona modernizma v Franciji, Sloveniji in svetu (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201830. junij 2021)

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201430. september 2017)

Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

»Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 201030. april 2013)

Islandski in slovenski kulturni svetniki (bilateralni projekt • 29. september 200931. december 2010)

Primerjalne raziskave češkega in slovenskega literarnega polja v srednjeevropskem kontekstu (bilateralni projekt • 1. januar 200731. december 2008)

Življenjepis

Marko Juvan (1960, Ljubljana), znanstveni svetnik na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in član Academia Europaea. 1985 je diplomiral iz slovenistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 1993 pa prav tam doktoriral. Poleg več krajših izpopolnjevanj na Poljskem in v Nemčiji je bil 1990 en semester podiplomski študent na Univerzi v Tübingenu. 1986 se je zaposlil kot mladi raziskovalec in asistent na Oddelku za slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 1994 poučuje literarno teorijo in slovensko književnost na isti fakulteti, od 2007 kot redni profesor. 1996 se je zaposlil kot raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. V letih 2011–2020 je bil predstojnik tega inštituta.

Ukvarja se z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Nastopil je na konferencah po Evropi, v Severni Ameriki, Aziji in Avstraliji, bil gostujoči profesor v Zagrebu in Brnu ter predaval še na nekaj evropskih univerzah. V okviru Slovenskega društva za primerjalno književnost, ICLA/AILC in REELC/ENCLS je organiziral oziroma soorganiziral več mednarodnih konferenc, npr. »Kako pisati literarno zgodovino danes?«, »Primerjalna književnost v 20. stoletju«, »Knjiga: Ekonomija kulturnih prostorov«, »Perspectivizing World Literatures« in »Prostorski obrat v literarni vedi«. Bil je član uredništev Jezika in slovstva  in Slavistične revije, še vedno pa je v uredništvih revij Primerjalna književnost, arcadia, CLCWebContext, Literaturna mis”l, Colloquia Comparativa Litterarum in Slavica litteraria ter knjižne zbirke Studia litteraria. Bil je predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost (2002–2006), po dva mandata pa član Izvršnega odbora REELC/ENCLS (2007–2011) in Odbora za literarno teorijo ICLA/AILC (2008–2014). Od leta 2012 naprej je član Evropske akademije (Academia Eropaea), kjer je v letih 2013–2017 deloval v Odboru sekcije za literarne in gledališke študije. 2019 je bil izvoljen v Izvršni odbor ICLA/AILC. Poleg številnih člankov in poglavij v znanstvenih monografijah je objavil več samostojnih knjig.

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

literarna teorija • literarni diskurz • svetovni literarni sistem • literarna geografija • intertekstualnost • literarni kanon • kulturni nacionalizem • metodologija literarne vede • slovenska literatura 

Priznanja in nagrade

Državno priznanje za mlade raziskovalce (1991) • Članstvo v Academia Europaea (2012) • Zlati znak ZRC SAZU za izjemne raziskovalne dosežke (2014) • Priznanje Antona Ocvirka (2018)