Dr. Monika Deželak Trojar

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; docentka na Podiplomski šoli ZRC SAZU+386 1 470 63 07

monika.dezelak@zrc-sazu.si


Povezave


Monika Deželak Trojar se ukvarja s slovenskim slovstvom 17. in 18. stoletja ter zgodovinopisjem 17. stoletja in s svojim raziskovalnim delom sodeluje pri inštitutskih in drugih projektih.

Srebrni znak ZRC SAZU (2018)
Fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo Enodijev panegirik na čast kralju Teoderiku: stilistično-retorični vidiki panegirika in njegov zgodovinski pomen (2008)

Ur.: Janez Ludvik Schönleben v luči novih raziskav. Ljubljana: Založba ZRC, 2021.

Janez Ludvik Schönleben (1618–1681). Oris življenja in dela. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017.

Ur.: Skalar, Adam: Skalarjev rokopis 1643: editio princeps: znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2011.

Sour. (z Matijem Ogrinom): Romuald: Škofjeloški pasijon: znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009.

Teoretska opredelitev in vloga dramatike v jezuitskem redovnem ustroju. Primerjalna književnost 43.2 (2020): 141–169.

Vloga perioh ali sinops za rekonstrukcijo dramske ustvarjalnosti ljubljanskih jezuitov v zgodnjem novem veku. V: Starejši mediji slovenske književnosti. Ur. Urška Perenič in Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 139–147.

Oris J. L. Schönlebna kot govornika in pridigarja. Jezik in slovstvo 61.3–4 (2016): 49–58.

Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618-1681) in njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti. Kronika 64.1 (2016): 5–18.

Življenje in delo Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) v luči arhivskih virov. Zgodovinski časopis 69.1–2 (2015): 58–86.

J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju. V: Recepcija slovenske književnosti. Ur. Alenka Žbogar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 87–95.

Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura: predstavitev nekaterih tekstnokritičnih vprašanj. Primerjalna književnost 35.3 (2012): 223–241.

Adam Skalar in njegov rokopisni kodeks – Skalarjevo prevajalsko delo. V: Reformacija na Slovenskem: ob 500-letnici Trubarjevega rojstva. Ur. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 19–40.

Enodijev panegirik na čast kralju Teoderiku ali kako retorika piše zgodovino. Keria 10.2 (2008): 43–81.

Monika Deželak Trojar se je rodila leta 1982 v Celju. Osnovno šolo je obiskovala v Novi Cerkvi in na Dobrni. Po končani Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu pri Ljubljani se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je študirala latinščino in zgodovino. Študij je uspešno zaključila leta 2007 z diplomskim delom Enodijev panegirik na čast kralju Teoderiku: stilistično-retorični vidiki panegirika in njegov zgodovinski pomen in se istega leta zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Oktobra 2015 je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Janez Ludvik Schönleben (16181681) v luči arhivskih virov, njegovega zgodovinskega in retoričnega opusa.

Raziskovalna področja
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390

Ključne besede
kulturna zgodovina slovenskih dežel 17. in 18. stoletja
slovensko slovstvo
baročna književnost