Znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Telefon lab.:
++386 1 47 06 307
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Monika Deželak Trojar se ukvarja s slovenskim slovstvom 17. in 18. stoletja ter zgodovinopisjem 17. stoletja in s svojim raziskovalnim delom sodeluje pri inštitutskih in drugih projektih.

Izbrane publikacije

Janez Ludvik Schönleben (1618–1681). Oris življenja in dela. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017.

Ur.: Skalar, Adam: Skalarjev rokopis 1643: editio princeps: znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2011.

Sour. (z Matijem Ogrinom): Romuald: Škofjeloški pasijon: znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009.

Teoretska opredelitev in vloga dramatike v jezuitskem redovnem ustroju. Primerjalna književnost 43.2 (2020): 141–169.

Vloga perioh ali sinops za rekonstrukcijo dramske ustvarjalnosti ljubljanskih jezuitov v zgodnjem novem veku. V: Starejši mediji slovenske književnosti. Ur. Urška Perenič in Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 139–147.

Oris J. L. Schönlebna kot govornika in pridigarja. Jezik in slovstvo 61.3–4 (2016): 49–58.

Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618-1681) in njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti. Kronika 64.1 (2016): 5–18.

Janez Ludvik Schönleben v luči geografskih in duhovno-kulturnih prostorov. V: Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 225–243.

Življenje in delo Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) v luči arhivskih virov. Zgodovinski časopis 69.1–2 (2015): 58–86.

J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju. V: Recepcija slovenske književnosti. Ur. Alenka Žbogar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 87–95.

Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura: predstavitev nekaterih tekstnokritičnih vprašanj. Primerjalna književnost 35.3 (2012): 223–241.

Adam Skalar in njegov rokopisni kodeks – Skalarjevo prevajalsko delo. V: Reformacija na Slovenskem: ob 500-letnici Trubarjevega rojstva. Ur. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 19–40.

Enodijev panegirik na čast kralju Teoderiku ali kako retorika piše zgodovino. Keria 10.2 (2008): 43–81.

Izbrani projekti

Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju (temeljni raziskovalni projekt • 1. september 202031. avgust 2023)

Jezuitske gledališke igre kot dejavnik razvoja novoveške dramatike: slovenski in srednjeevropski kontekst (podoktorski raziskovalni projekt • 1. marec 201829. februar 2020)

Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku (aplikativni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872–1918) (interdisciplinarni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201430. september 2017)

Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijsko-tehnološko podprte analize in znanstvene objave (temeljni raziskovalni projekt • 1. avgust 201331. julij 2016)

Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

»Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 201030. april 2013)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Monika Deželak Trojar se je rodila leta 1982 v Celju. Osnovno šolo je obiskovala v Novi Cerkvi in na Dobrni. Po končani Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu pri Ljubljani se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je študirala latinščino in zgodovino. Študij je uspešno zaključila leta 2007 z diplomskim delom Enodijev panegirik na čast kralju Teoderiku: stilistično-retorični vidiki panegirika in njegov zgodovinski pomen in se istega leta zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Oktobra 2015 je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Janez Ludvik Schönleben (16181681) v luči arhivskih virov, njegovega zgodovinskega in retoričnega opusa.

Raziskovalna področja

Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 • Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

slovensko slovstvo • baročna književnost • kulturna zgodovina slovenskih dežel 17. in 18. stoletja 

Priznanja in nagrade

Fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo Enodijev panegirik na čast kralju Teoderiku: stilistično-retorični vidiki panegirika in njegov zgodovinski pomen (2008) • Srebrni znak ZRC SAZU (2018)