Maj 68 v literaturi in teoriji: zadnja sezona modernizma v Franciji, Sloveniji in svetu

Osnovni Podatki

Opis

Projekt »Maj 68 v literaturi in teoriji« v preučevanje globalnega študentsko-delavskega gibanja, ki je izbruhnilo maja 1968, posega s sistemsko analizo dveh doslej zanemarjenih, a ključnih vidikov – literarnega in pol-perifernega. Projekt bo analiziral, kako sta bili kritična teorija in poznomodernistična, neoavantgardna literatura povezani s protestništvom, ki se je zunaj okvirov institucionalizirane politike na prelomu iz šestdesetih v sedemdeseta leta 20. stoletja zavzemalo za družbeno-gospodarsko transformacijo tako kapitalističnega sveta-sistema kakor njegove socialistične alternative.

Neoavantgardna literatura in teorija sta prelomili tako z buržoazno kakor s socialistično različico institucije umetnosti, vključno z njunima kanoniziranima interpretacijama literature v etablirani humanistiki in šolskem aparatu. S tem sta literatura in teorija ne glede na medsebojna razhajanja (antihumanizem strukturalizma vs. posteksistencialistični individualizem literature) odpirali možnosti, kako utopičnotransformativni impulz prenesti iz mišljenja v politično delovanje, iz konceptov in estetskih občutenj pa v vsakdanje življenje. Projekt bo primerjal dogajanja v kapitalističnem Parizu, centru modernega svetovnega literarnega sistema in globalnem izvozniku teorije, in socialistično Ljubljano – literarno polperiferijo, v kateri pa se sta se v sinhroniji s Francijo porajali teorija, ki je pozneje doživela svetovno priznanje (t. i. ljubljanska lacanovska šola), in literarno-umetniška neoavantgarda, ki je skupaj z drugimi prispevki iz svetovnih periferij in polperiferij revitalizirala imunizirani modernizem zahodnega jedra (npr. t. i. ludizem in konceptualizem skupine OHO).

Predlagani projekt izhaja iz hipoteze, da se je kritika, ki so jo v ZDA ter Zahodni in Vzhodni Evropi izrekala ali navdihnila študentska gibanja, v Sloveniji (kot republiki neuvrščene in samoupravno socialistične Jugoslavije) izrazito premestila s političnega polja na polje kulture in literature. Ko se z zlomom študentsko-delavskega gibanja izteče zadnja faza modernizma, sta v jedru sveta-sistema sledila postmodernizem v estetiki in neokonservativizem v politiki. V Sloveniji in drugih jugoslovanskih republikah pa zadnji sezoni modernizma sledijo družbenoekonomska in kulturna kriza samoupravnega eksperimenta, krvav razpad federacije in nastanek neodvisnih držav naslednic. Projekt bo odgovoril na vprašanje, kako je leto 1968, ki mu je transformacija sveta dozdevno spodletela, privedlo do leta 1989, ki pa je svet transformiralo tako, da je razglasilo konec utopije, ki je navdihovala leto 1968. V ta namen bo projekt sestavil in z najnovejšimi pristopi digitalne humanistike analiziral arhiv slovenske literarne in teoretske produkcije obravnavanega obdobja. Pri tem bodo v ospredju vprašanja transformacij v štirih različnih, a tesno povezanih družbenih sferah: v državnem in literarnem jeziku, v razmerju med literaturo in vizualnimi umetnostmi, v generacijski strukturi javne sfere in v patriarhalnih strukturah povojne družbe.


Rezultati

Juvan, Marko (ur.). Med majem ’68 in novembrom ’89: transformacije sveta, literature in teorije. Ljubljana: Založba ZRC, 2021.

Habjan, Jernej. Introduction: May ’68 at Fifty. Interventions 23.3 (2021): 349–355.

Mandić, Lucija. Literatura in teorija v Tribuni in Studentu leta 1968. Slavistična revija 69.1 (2021): 53–67.

Habjan, Jernej. Introduction: 1968 Thought and Its Usual Suspects. European Review, 23. 6. 2020: https://doi.org/10.1017/S1062798720000800.

Juvan, Marko. Literature, Theory and Politics of the Long ’68: The Last Season of Modernism and Peripherality. European Review, 16. 6. 2020: https://doi.org/10.1017/S1062798720000848.

Habjan, Jernej, in Andraž Jež (ur.). May ’68 in Yugoslavia (= Slavica TerGestina 24.1 /2020/).

Habjan, Jernej. The Global Process of Thinking Global Literature: From Marx’s Weltliteratur to Sarkozy’s littérature-monde. Journal of Global History 14.3 (2019): 395–412.

Juvan, Marko. Peripheral Modernism and the World-System: Slovenian Literature and Theory of the Nineteen-Sixties. Slavica Tergestina 23.2 (2019): 168–199.

Gabrič, Aleš. Jože Pučnik on a Path to Becoming a Dissident. Prispevki za novejšo zgodovino 57.3 (2018): 78–93.

Habjan, Jernej. Rancière’s Lesson: October ’17, May ’68, October ’17. CR: The New Centennial Review 18.3 (2018): 53–71.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390