Asistentka z doktoratom in strokovna sodelavka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Telefon lab.:
+386 1 47 06 300
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Mojca Šorli je doktorica jezikoslovnih znanosti, raziskovalka, leksikografinja in prevajalka. Njeni osrednji raziskovalni interesi so korpusna analiza z leksikografskim in leksikalnim opisom, pragmatika, prevodoslovje, analiza diskurza in kontrastivna analiza jezikov. V osrednjih tiskanih in spletnih medijih objavlja besedila o jezikovnih ter splošnih aktualnih družbenih temah, zlasti v povezavi s položajem žensk in reprezentacijo družbenih spolov v javnem diskurzu.

Izbrane publikacije

Semantična prozodija: leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki. Ljubljana: Založba ZRC, 2020.

(Z Dušanom Gabrovškom idr.:) Veliki angleško-slovenski slovar Oxford. 2 zv. Ur. Simon Krek. Ljubljana: DZS, 2005–2006.

Ur.: Dvojezična korpusna leksikografija: slovenščina v kontrastu. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012.

Spol in jezik na robu pameti: med slovnico in ideologijo. Slovenščina 2.0 7.2 (2019): 45–74.

Enakost spolov v slovenskem javnem govoru. V: Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 353–362.

Uporabnik jezikovnih virov in orodij kot objekt ali subjekt jezikovne politike? – področje prevajanja in tolmačenja. Slavia Centralis 11.2 (2018): 233–250.

(Z Nino Ledinek idr.:) Jezikovni opis in jezikovna opremljenost slovenščine. V: Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. Ur. Nataša Gliha Komac in Polonca Kovač. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 164–184.

Vrednotenjski pomen in pragmatična funkcija. V: Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ur. Vojko Gorjanc idr. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 466–480.

Novi slovar sodobnega slovenskega jezika: na prepihu leksikografskih praks. V: Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. 2. del. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 741–749.

Sodobni sporazumevalni slovar slovenskega jezika : izhodišča, viri, izvedba. V: Novi slovar za 21. stoletje. Ur. Irena Grahek in SImona Bergoč. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 2014. Brez paginacije.

Jezikovna in funkcijska zvrstnost v leksikalni podatkovni zbirki: kvalifikator ali pomenski opis?. V: Družbena funkcijskost jezika. Ur. Andreja Žele. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 435–441.

Pragmatični pomen in semantična prozodija v medjezični perspektivi: primer slovenščine in angleščine. V: Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo. Ur. Špela Vintar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 180–205.

 

 

Izbrani projekti

Maj 68 v literaturi in teoriji: zadnja sezona modernizma v Franciji, Sloveniji in svetu (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201830. junij 2021)

Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (ciljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201630. september 2017)

Sporazumevanje v slovenskem jeziku (aplikativni projekt • 1. junij 200831. december 2013)

Življenjepis

Mojca Šorli, rojena leta 1970 v Ljubljani, je obiskovala Srednjo šolo za družboslovje in splošno kulturo Vide Janežič (Ljubljana), nato pa po diplomi iz anglistike in italijanistike ter magisteriju iz modernega angleškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani pridobila na Oddelku za prevajalstvo doktorat iz prevodoslovja z disertacijo Pragmatični pomen v dvojezičnem slovaropisju (2015). V srednji šoli je bila Zoisova štipendistka, kasneje štipendistka Slovenske znanstvene fundacije. Danes deluje kot raziskovalka na FF UL, prevajalka, leksikografinja in publicistka. V letih 1996–2008 je bila soavtorica in redaktorica dveh sodobnih korpusnih dvojezičnih slovarjev DZS (Veliki angleško-slovenski slovar in Priročni slovensko-angleški slovar), v letih 2008–2012 pa je kot raziskovalka in avtorica sodelovala pri izdelavi Leksikalne baze za slovenščino v okviru projekta »Sporazumevanje v slovenskem jeziku«, ki je bil namenjen načrtovanju in izdelavi jezikovnih virov za slovenščino. Leta 2012 je uredila znanstveno monografijo Dvojezična korpusna leksikografija. Slovenščina v kontrastu: novi izzivi, novi obeti (Trojina, zavod za uporabno slovenistiko).

Prevaja strokovna in znanstvena besedila, večinoma s področja družboslovja in humanistike, leta 2017 je prevedla in uredila delo M. Hallidaya in C. Yallopa Leksikologija: kratek uvod (Krtina 2017).

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 

Ključne besede

korpusno jezikoslovje • leksikografija • pragmatika • prevajanje • teorija diskurza