Lucija Mandić
Asistentka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

+386 1 47 06 309

lucija.mandic@zrc-sazu.si


Povezave


Lucija Mandić se posveča slovenski književnosti 19. in 20. stoletja, zahodnoslovanskim literaturam, literarni neoavantgardi, kulturnemu nacionalizmu in kulturnim transferjem.
Maj 68 v literaturi in teoriji: zadnja sezona modernizma v Franciji, Sloveniji in svetu ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Lucija Mandić se je rodila leta 1994 v Ljubljani. Gimnazijo je obiskovala na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je na dodiplomski stopnji študirala slovenistiko in primerjalno književnost, kjer je leta 2017 diplomirala z nalogo Primerjava Prešernovega Krsta pri Savici in Máchovega Maja v kontekstu narodnih preporodov (mentorja dr. Aleksander Bjelčevič in dr. Vid Snoj). Študij je na obeh oddelkih nadaljevala na magistrski stopnji in leta 2020 magistrirala z delom »Provociram, ker je politika pojedla literaturo.« Literatura in teorija v slovenski in češkoslovaški študentski periodiki leta 1968 na primeru Tribune in Studenta (mentorja dr. Marko Juvan in dr. Vanesa Matajc). Leta 2020 se je vpisala na doktorski študij Podiplomske šole ZRC SAZU (modul »Literatura v kontekstu«), kjer pripravlja doktorsko disertacijo s področja digitalnohumanističnih analiz slovenskega romana.
Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390

Ključne besede
digitalna humanistika
naratologija
primerjalna literarna veda
slovenska literatura