Asistentka z doktoratom na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Telefon lab.:
++386 1 47 06 301
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Andrejka Žejn se ukvarja s kritičnim prepisom in jezikoslovno analizo neznanih rokopisov slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja.

Izbrane publikacije

(Z Ludvikom Karničarjem:) Alfabetarij k Tezavru slovenskega ljudskega jezika na Koroškem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018.

(Z Emmerichom Kelihom, Tatjano Vučajnk in Catharino Krebs-Garić:) Slovensko-nemški tematski slovar: osnovno in razširjeno besedišče / Grund- und Aufbauwortschatz Slowenisch-Deutsch. Celovec idr.: Mohorjeva Hermagoras, 2018.

Sour. (s Stanislavom Hafnerjem, Erichom Prunčem in Ludvikom Karničarjem): Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten. Band 7. Dunaj: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2012.

Sour. (s Stanislavom Hafnerjem, Erichom Prunčem in Ludvikom Karničarjem): Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten. Band 6. Dunaj: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2009.

(Z Ludvikom Karničarjem:) Zajetno dialektološko gradivo graške slavistike, podarjeno biblioteki SAZU v Ljubljani. V: Tromeje dialektov brez meja. Ur. Rada Cossutta. Koper: ZRS, Založba Annales, 2018. 125134.

Medbesedilnost in retoričnost baročne asketično-meditativne proze Poljanskega rokopisa. Primerjalna književnost 40.1 (2017): 175–193.

Prikazovanje in simbolika zemljepisnih področij v rokopisu Življenje, regirenga inu smrt Antikrista iz leta 1790. V: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ur. Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin in Urška Perenič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 93–101.

Jezik Poljanskega rokopisa – jezik rokopisa na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Slavistična revija 64.4 (2016): 407–425.

Jauntaler Dialekt. Prev. Maja Francé. V: Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška: von den Anfängen bis 1942. Ur. Katja Sturm-Schnabl in Bojan-Ilija Schnabl. Dunaj: Böhlau, 2016. 562–563.

Poimenovanja za klofuto v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem – ekspresivno na jezikovni karti. Jezikoslovni zapiski 20.2 (2014): 7–23.

Mitološko v poimenovanjih za krastačo v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem. V: Beiträge zur interdisziplinären Slowenistik = Prispevki k meddisciplinarni slovenistiki: Festschrift fur Ludwig Karničar zum 65. Geburtstag. Ur. Andrej Leben idr. Gradec: Leykam, 2014. 231–239.

(Z Ludvikom Karničarjem:) Poimenovanja za koruzo v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem: ob nadaljevanju dolgoročnega projekta o leksikalni inventarizaciji koroških govorov. V: Slovenska narečja med sistemom in rabo. Ur. Vera Smole. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 575–588.

 

 

Izbrani projekti

Izhodišča slovenske pripovedne proze (podoktorski raziskovalni projekt • 1. avgust 201831. julij 2020)

Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872–1918) (interdisciplinarni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijsko-tehnološko podprte analize in znanstvene objave (temeljni raziskovalni projekt • 1. avgust 201331. julij 2016)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Andrejka Žejn se je rodila leta 1977 v Šempetru pri Gorici. Obiskovala je Srednjo Šolo Veno Pilon v Ajdovščini, diplomirala je iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktorirala s temo Določitev poteka izoleks v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem. Po diplomi je bila eno leto asistentka na Univerzi v Novi Gorici. Leta 2005 je začela sodelovati pri izdelavi narečnega slovarja Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten pod vodstvom dr. Ludvika Karničarja na Inštitutu za slavistiko Univerze Karla in Franca v Gradcu, sprva kot študentka na izmenjavi in nato kot honorarna sodelavka Avstrijske akademije znanosti. Od leta 2007 do leta 2011 je delo na projektu nadaljevala kot sodelavka Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju. Od leta 2015 naprej je sodelavka Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

slovensko slovstvo • rokopisi • znanstvenokritične izdaje 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove parta Stanislava Škrabca (2006/2007) • Druga nagrada za doktorsko disertacijo na XIV. nagradnem natečaju Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za področje zamejstva (2016)