Skip to main content
Dr. Andraž Jež

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; docent na FF UL+386 1 470 63 03

andraz.jez@zrc-sazu.si


Povezave


Andraž Jež proučuje slovensko književnost od konca 18. do 20. stoletja z gledišč teorije ideologije, socialnega in političnega zgodovinopisja ter modernističnih teorij nacionalizma.

Stanko Vraz in nacionalizem: od narobe Katona do narobe Prešerna. Ljubljana: Založba ZRC, 2016.

Sour. (z Jernejem Habjanom): May ’68 in Yugoslavia (= Slavica TerGestina 24.1 /2020/).

Katera stoletnica? Vojna, mir in slovenska književnost leta 1918. V: 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 112121.

Prežihov Voranc in liki s socialnega obrobja. V: Beseda o Prežihu 2. Ur. Liljana Suhodolčan. Ravne na Koroškem: Koroški pokrajinski muzej, 2018. 3551.

Elementi gorenjskih govorov v rokopisih Metelkove pesniške šole. V: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ur. Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin in Urška Perenič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 321–328.

Štajerska književnost v času zgodnjekapitalistične produkcije prostora. V: Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 245–262.

Zakaj Stanko Vraz ni kulturni svetnik? V: Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 255–269.

Mimetičnost v kontekstu prestopanja robov umetnostnih diskurzov v modernizmu. Primerjalna književnost 38.2 (2015): 77–97.

Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabijami Stanka Vraza. Slavistična revija 61.4 (2013): 605–619.

Globalizacija in amerikanizacija književnosti ter njuni odmevi na Slovenskem. Primerjalna književnost 35.3 (2012): 317–333.

Teorije in prakse nove dramatike. Primerjalna književnost 32.1 (2009): 207–215.

Andraž Jež (1985) živi v Izoli. V Kopru je obiskoval umetniško gimnazijo (likovna smer), nato pa na ljubljanski Filozofski fakulteti študiral slovenistiko in primerjalno književnost. Študij je sklenil leta 2011 z diplomskima nalogama »Amerikanizacija revije Literatura« (mentor dr. Marko Juvan) in »Primerjalna analiza književnosti in komponirane glasbe 20. stoletja na primeru avantgard in modernizma« (mentor dr. Janez Vrečko). Leta 2015 je doktoriral na Podiplomski šoli ZRC SAZU s tezo »Stanko Vraz v precepu identitet 19. stoletja« (mentor dr. Marijan Dović). Med drugim je objavljal v revijah Jezik in slovstvo, Literatura, Pogledi, Primerjalna književnost, Slavica litteraria in Slavistična revija, ukvarja pa se tudi s teorijo sodobne komponirane glasbe in umetnosti ter s filozofijo.

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390

Ključne besede
svetovna literatura
socialna zgodovina
historični materializem
slovenska literatura
19. stoletje