Asistent z doktoratom na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Telefon lab.:
++386 1 47 06 308
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Andraž Jež proučuje slovensko književnost od konca 18. do 20. stoletja z gledišč teorije ideologije, socialnega in političnega zgodovinopisja ter modernističnih teorij nacionalizma.

Izbrane publikacije

Stanko Vraz in nacionalizem: od narobe Katona do narobe Prešerna. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Mimesis im Kontext der Grenzüberschreitung im Kunstdiskurs des Modernismus. Prev. Rosemarie Linde. TheMa 5.1–2 (2016): 1–20.

Štajerska književnost v času zgodnjekapitalistične produkcije prostora. V: Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 245–262.

Zakaj Stanko Vraz ni kulturni svetnik? V: Kulturni svetniki in kanonizacija. Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 255–269.

Mimetičnost v kontekstu prestopanja robov umetnostnih diskurzov v modernizmu. Primerjalna književnost 38.2 (2015): 77–97.

Stanko Vraz a Češi. Slavica litteraria 17.2 (2014): 39–49.

Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabijami Stanka Vraza. Slavistična revija 61.4 (2013): 605–619.

Globalizacija in amerikanizacija književnosti ter njuni odmevi na Slovenskem. Primerjalna književnost 35.3 (2012): 317–333.

Revija Literatura na stičišču amerikanizacije, globalizacije in postmodernistične metafikcije. V: Svetovne književnosti in obrobja. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 335–351.

Simbolika barv v poeziji Kajetana Koviča. Literatura 22.227–228 (2010): 154–170.

Teorije in prakse nove dramatike. Primerjalna književnost 32.1 (2009): 207–215.

Izbrani projekti
Življenjepis

Andraž Jež (1985) živi v Izoli. V Kopru je obiskoval umetniško gimnazijo (likovna smer), nato pa na ljubljanski Filozofski fakulteti študiral slovenistiko in primerjalno književnost. Študij je sklenil leta 2011 z diplomskima nalogama »Amerikanizacija revije Literatura« (mentor dr. Marko Juvan) in »Primerjalna analiza književnosti in komponirane glasbe 20. stoletja na primeru avantgard in modernizma« (mentor dr. Janez Vrečko). Leta 2015 je doktoriral na Podiplomski šoli ZRC SAZU s tezo »Stanko Vraz v precepu identitet 19. stoletja« (mentor dr. Marijan Dović). Med drugim je objavljal v revijah Jezik in slovstvo, Literatura, Pogledi, Primerjalna književnost, Slavica litteraria in Slavistična revija, ukvarja pa se tudi s teorijo sodobne komponirane glasbe in umetnosti ter s filozofijo.

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

slovenska literatura • 19. stoletje • historični materializem • socialna zgodovina • svetovna literatura • teoretska psihoanaliza