Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Leksika in potek izoleks v slovenskih narečjih na avstrijskem Koroškem
Sodelavci:
dr. Smole Vera
,
 
Trajanje:
1. julij 2007–30. junij 2010
Šifra:
L6-9052 (B)
Opis

Triletni raziskovalni projekt bo zajemal nadaljevanje raziskav slovenske narečne leksike na avstrijskem Koroškem, ki bo v končni obliki urejena v dveh zvezkih slovarja – od črk Kd do Na, imenovanega Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem. Slovar je dvojezičen, iztočnice so poknjižene oblike slovenskih narečnih leksemov, razlagalni jezik pa je nemščina. Dokončanje slovarja je prvi od petih delnih ciljev obsežnega projekta Leksikalna inventarizacija slovenskega ljudskega jezika na Koroškem. V okviru prijavljenega projekta se bo začel uresničevati tudi tretji delni cilj, tj. izdelava leksičnih kart z namenom določitve poteka izoleks na tem področju. Narejena bo digitalna osnovna karta z mrežo raziskovalnih točk in vsaj 5 leksično-besedotvornih oz. semantičnih kart s pomočjo programskih orodij, razvitih za izdelavo Slovenskega lingvističnega atlasa.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC