Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave
Sodelavci:
,
, , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2004–31. december 2008
Šifra:
P6-0024 (A)
Opis

Program usmerjata dve vodilni perspektivi: po eni strani gre za temeljne lastnosti literature, njen način obstoja, vrste in oblike, funkcije, recepcijo in vrednost; po drugi strani je težišče na slovenski literaturi in literarni vedi ter njunih estetskih, kulturnih in zgodovinskih kontekstih.

Raziskave starejše slovenske književnosti so usmerjene v znanstvene izdaje slovstvenih besedil in dokumentarnega gradiva, ki preverjajo dotedanje ugotovitve o njih ter s tem odpirajo možnosti za nadaljnje večdisciplinarno raziskovanje. Ob delu za Zoisovo korespondenco bosta v ospredju slovstveni in filološki opus Marka Pohlina ter Škofjeloški pasijon, osrednje besedilo starejše slovenske dramatike.

Na področju novejše slovenske književnosti bodo obravnavani predvsem pojavi, ki še niso bili ustrezno prikazani ali so potrebni nove osvetljave oziroma prevrednotenja. Predvidena težišča so ljubezensko pesništvo, avtobiografski in spominski spisi ter mladinska književnost.

Na področju primerjalne literarne zgodovine načrtujemo posege v sklopa romantike (s težiščem na avtoreferencialnosti poezije, samorazumevanju pesniškega poklica in oblikovanju avtorske funkcije) in modernizma (s poudarkom na recepciji v slovenski literarni vedi in kritiki in prodoru v slovensko poezijo in prozo) ter nekaj ožjih specialnih raziskav.
Na področju literarne teorije je predviden sistematičen pregled novejših območij, pri katerem bodo dognanja kritičnega pretresa osrednjih problemov (mdr. literarnost, funkcije literature, literatura in medijski sistemi, teorija teksta, zvrstnost literarnih tekstov, tema, stil) strnjena pod vodilnim vidikom literarnega diskurza.

Na področje epistemologije in metodologije literarne vede sodi obravnava glavnih koncepcij literarne vede na Slovenskem, ki bodo prikazane v zgodovinsko-razvojnem zaporedju in v razmerjih do ustreznih evropskih pojavov. Poleg tega se bo končala raziskava literarnega vrednotenja v slovenski književnosti z zadnjo fazo, ki zajema čas od konca 18. do srede 19. stoletja. Obravnavane bodo empirične in sistemskoteoretične metode v literarni vedi; preskušene bodo možnosti njihove aplikacije na nekaj izbranih primerih iz slovenskega literarno-kulturnega življenja.

Nabor metod je usklajen z značilnostmi izbranih predmetnih področij in predvidenimi cilji.

Pri pripravljanju znanstvenih izdaj so v rabi filološko-historične in tekstno-kritične metode. Poleg njih zahteva delo z računalniško tehnologijo razvoj novih metod in usklajevanje s tradicionalnimi, pa tudi načelen premislek v luči sodobnih teoretičnih pogledov na bistvo in funkcije literature. Pretežno literarnozgodovinske raziskave izhajajo od empiričnega eruiranja gradiva in so usmerjene v rekonstrukcijo razvojnih procesov. Pri obravnavi starejših, funkcionalnih slovstvenih del je potrebno sodelovanje z drugimi filološko zgodovinskimi vedami; obravnava novejše, umetniške literature se opira predvsem na literarnoteoretične, estetske in primerjalnozgodovinske metode. Pretežno literarnoteoretične raziskave posegajo po tematski, motivni, stilni, vrstno-zvrstni, recepcijski analizi ter interpretaciji. Epistemološko-metodološke raziskave uporabljajo terminološko in pojmovno analizo, filozofsko-logičen in ideološko-kritičen pretres ter duhovnozgodovinsko rekonstrukcijo.

Izmed pojmovne aparature, ki jo je postavil v ospredje razvoj humanistike v zadnjih desetletjih, bodo uporabljene metode poststrukturalistične dekonstrukcije, semiotike, kulturnih študij, novega historizma, empirično- in sistemskoteoretične smeri.

Izvajanje raziskav spremljata kritična avtorefleksija in razvoj hermenevtične spoznavne zavesti.

Pri znatnem delu raziskav v sklopu programa so udeleženi zunanji sodelavci-specialisti. Za uspešno izvajanje programa je nepogrešljiva infrastrukturna podpora, zlasti dokumentacijske zbirke Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ter računalniška mreža ZRC SAZU.

Rezultati

1.
M. Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji: Uvod v sodobni študij literature

Knjiga kritično sledi sodobnim koncepcijam literarne teorije, literarne zgodovine in tekstologije, opredeljuje podedovane funkcije literarnovedne stroke in išče njene nove cilje, zato da bi premišljeno posodobila in osmislila temeljne kategorije strokovnih znanj o književnosti. V pretežno kulturološki in antropološki perspektivi na inter- in transdisciplinarni način obravnava pojme literature, literarnosti, diskurza, strukture, besedila, stila, žanra, fikcije in resničnosti, kulturnega spomina in literarnega prostora.

Bibliografska referenca (COBISS.SI-ID): 226543360

  2.
Darko Dolinar, Marko Juvan (ur.): Writing Literary History: Selected perspectives from Central Europe

Tematski zbornik obravnava današnjo teoretično in metodološko problematiko literarne zgodovine. Prispevke druži stališče, da je zgodovinsko obravnavanje literature danes vprašljivo, a vendar mogoče in s spoznavnega vidika relevantno. Razvidne so strukturne sorodnosti izbranih problemskih težišč in perspektiv, mdr. vprašanja o funkcijah, ciljih in namenih literarne zgodovine. Osrednji poudarek je na opredelitvah njenega predmeta in metode, ki se opirajo na temeljne zamisli o zgodovinskosti literature in o znanstvenem statusu ter spoznavni zmožnosti zgodovinske raziskovalne perspektive.

Bibliografska referenca (COBISS.SI-ID): 14636040

  3.
Peter Svetina: Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji

Monografija obravnava pesniško gradivo, ohranjeno v rokopisnih zbirkah 17. in 18. st., pesmi v prvem slovenskem pesniškem almanahu Pisanice (1779–1781) in pesništvo t. i. Zoisovega kroga na koncu 18. st. (Ž. Zois, J. Japelj, A. T. Linhart, V. Vodnik). Na podlagi dosedanjih raziskav o verzu starejše slovenske posvetne poezije so podrobno analizirane strukture in razvoj več kot 150 različnih kitičnih oblik (od dvo- do desetvrstičnic). Dodan je popoln repertoar kitičnih oblik, ohranjenih v tem pesniškem korpusu.

Bibliografska referenca (COBISS.SI-ID): 235609856

  4.
Darko Dolinar: Med književnostjo, narodom in zgodovino: razgledi po starejši slovenski literarni vedi

Knjiga obravnava razvoj slovenske literarne vede od srede 19. do srede 20. stoletja. V njeno miselno-teoretično zgradbo posegajo prispevki o predmetu in metodah, zunanjih razsežnosti pa se dotikajo prispevki o institucijah, v katerih poteka njeno delovanje, in o osebnostih, ki so njeni nosilci. Pri institucijah gre za to, kakšne koncepcije stroke se uveljavljajo v njihovi sistemski ureditvi in personalni zasedbi, in pri osebnostih za njihove temeljne zamisli o stroki in njenem predmetu ter za prispevke k njenemu institucionalnemu utrjevanju in socialnemu uveljavljanju.

Bibliografska referenca (COBISS.SI-ID): 234149120

  5.
Darko Dolinar, Marko Juvan (ur.): Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk

Monografski zbornik s prispevki 14 slovenskih in 10 tujih avtorjev analizira opus Antona Ocvirka, utemeljitelja primerjalne književnosti na Slovenskem, in ga postavlja v kontekst tedanjega stanja stroke doma in na tujem. Drugo problemsko težišče knjige obsega temeljna vprašanja o današnjem stanju, aktualnih problemih in razvojnih perspektivah primerjalne književnosti. Najširši skupni okvir vključuje zavest o sedanjem pluralnem ali kriznem stanju stroke, zavzemanje za njeno neodvisnost in prizadevanja za njeno obnovo na temelju kritične samorefleksije

Bibliografska referenca (COBISS.SI-ID): 241872640

 

Vodilni partner

Vodja programa

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390