Dr. Marjan Dolgan

Upokojeni znanstveni svetnik na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390