Znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; redni profesor na Univerzi v Ljubljani.

Raziskovalna dejavnost

Literarna teorija, literarni diskurz, literarno polje, svetovni literarni sistem, male in periferne literature; literatura in prostor, literarna geografija; intertekstualnost, interdiskurzivnost, kulturni transfer, transnacionalna komparativistika; literarni procesi, kanon, kulturni spomin; literatura in kulturni nacionalizem; teorija literarnega zgodovinopisja in primerjalne književnosti; slovenska književnost 19. in 20. stoletja v primerjalnem kontekstu

Izbrane publikacije

Hibridni žanri: študije o križancih izkustva, mišljenja in literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2017.

Imaginarij Krsta v slovenski literaturi. Druga, popravljena in dopolnjena izdaja. Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Ur.: Prostori slovenske književnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.

Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Ur.: Svetovne književnosti in obrobja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature. Frankfurt ob Majni idr.: Peter Lang, 2011.

History and Poetics of Intertextuality. West Lafayette (IN): Purdue University Press, 2008.

Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Ur. (z Darkom Dolinarjem): Writing Literary History: Selected Perspectives from Central Europe. Frankfurt ob Majni idr.: Peter Lang, 2006.

Ur. (z Darkom Dolinarjem): Kako pisati literarno zgodovino danes. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

Vezi besedila. Ljubljana: LUD Literatura, 2000.

Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000.

Domači Parnas v narekovajih: Parodija in slovenska književnost. Ljubljana: LUD Literatura, 1997.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Marko Juvan (1960, Ljubljana), znanstveni svetnik, predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, redni profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in član Academia Europaea. 1985 je diplomiral iz slovenistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 1993 pa prav tam doktoriral. Poleg več krajših izpopolnjevanj na Poljskem in v Nemčiji je bil 1990 en semester podiplomski študent na Univerzi v Tübingenu. 1986 se je zaposlil kot mladi raziskovalec in asistent na Oddelku za slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 1994 poučuje literarno teorijo in slovensko književnost na isti fakulteti, od 2007 kot redni profesor. 1996 se je zaposlil kot raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Za predstojnika tega inštituta je bil izvoljen 2011.

Ukvarja se z literarnim diskurzom, medbesedilnostjo, razmerjem med slovensko književnostjo in svetovnim literarnim sistemom, vlogo kulturnega nacionalizma v obdobju romantike in s prostorsko literarno vedo. Nastopil je na konferencah po Evropi, v ZDA, Kanadi, Južni Koreji, na Japonskem in v Avstraliji, bil gostujoči profesor v Zagrebu in Brnu ter predaval še na nekaj evropskih univerzah. V okviru Slovenskega društva za primerjalni književnost, ICLA/AILC in REELC/ENCLS je organiziral oziroma soorganiziral več mednarodnih konferenc, npr. »Kako pisati literarno zgodovino danes?«, »Primerjalna književnost v 20. stoletju«, »Knjiga: Ekonomija kulturnih prostorov«, »Perspectivizing World Literatures« in »Prostorski obrat v literarni vedi«. Bil je član uredništev Jezika in slovstva  in Slavistične revije, še vedno pa je v uredništvih revij Primerjalna književnost, arcadia, CLCWeb, Context in Slavica litteraria ter knjižnih zbirk na ZRC SAZU (Studia litteraria; Thought, Society, Culture). Bil je predsednik Slovenskega društva za primerjalno književnost (2002–2006), po dva mandata pa član Izvršnega odbora REELC/ENCLS (2007–2011) in Odbora za literarno teorijo ICLA/AILC (2008–2014). Od 2012 je član Evropske akademije (Academia Eropaea), od 2013 deluje v Odboru sekcije AE za literarne in gledališke študije. Poleg številnih člankov in poglavij v znanstvenih monografijah je objavil nekaj samostojnih knjig: Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem (Ljubljana: LUD Literatura, 2012), Literary Studies in Reconstruction: An Introduction to Literature (Frankfurt ob Majni idr.: Peter Lang, 2011), History and Poetics of Intertextuality (West Lafayette /IN/: Purdue University Press, 2008; srbski prevod 2013), Literarna veda v rekonstrukciji (Ljubljana: LUD Literatura, 2006; srbski prevod 2011). Uredil je mednarodna zbornika Svetovne književnosti in obrobja (Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012) in World Literatures from the Nineteenth to the Twenty-first Century (West Lafayette /IN:/ Purdue UP, 2013, online edn.).

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

literarna teorija • literarni diskurz • svetovni literarni sistem • literarna geografija • intertekstualnost • literarni kanon • kulturni nacionalizem • metodologija literarne vede • slovenska literatura 

Priznanja in nagrade

Državno priznanje za mlade raziskovalce (1991) • Članstvo v Academia Europaea (2012) • Zlati znak ZRC SAZU za izjemne raziskovalne dosežke (2014)