Asistentka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Telefon lab.:
++386 1 47 06 308
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost Nine Ditmajer obsega zgodovino slovenskega knjižnega jezika, vzhodnoštajerski knjižni jezik, slovensko pridigarstvo, prevajanje Biblije ter slovensko cerkveno in posvetno pesništvo na slovenskem Štajerskem iz druge polovice 18. in prve polovice 19. stoletja.

Izbrane publikacije

Ur: Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije; Maribor: Slavistično društvo, 2014.

Večfunkcijske vezniške besede ki, ka in da ter njihova skladenjskopomenska vloga v vzhodnoštajerski pokrajinski različici slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija 68.2 (2020): 247–264.

(Z Matijo Ogrinom in Tomažem Erjavcem:) Encoding Textual Variants of the Early Modern Slovenian Poetic Texts in TEI. Prispevki za novejšo zgodovino 59.1 (2019): brez paginacije.

Frančiškanska knjižnica in knjižnica šolskih sester v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje 89.3 (2018): 169–192.

Romarske pesmi v Foglarjevi pesmarici (1757–1762). V: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ur. Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin in Urška Perenič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 75–82.

Pesniške značilnosti prepesnitev psalmov Zdenke Serajnik in Ivana Vesela. V: Svetloba drami našega duha: znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Ur. Slavko Kranjc. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 141–151.

Slovensko pridigarstvo v obdobju purizma na Slovenskem. Proudy 7.2 (2016): brez paginacije.

Protestantski in katoliški prevodi Svetega pisma v slovenski jezik kot primer jezikovne dialoškosti. Edinost in dialog 70.1–2 (2015): 109–122.

Prispevek Murkovega in Pleteršnikovega slovarja k razvoju slovenskega botaničnega izrazja. Jezikoslovni zapiski 20.2 (2014): 125–141.

Retorične in jezikovne značilnosti rokopisnih pridig Leopolda Volkmerja. V: Leopold Volkmer: prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. 169–194.

Vpliv slovnic slovenskega jezika na sodobne prevode Svetega pisma v slovenščino. V: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ur. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 155–162.

Življenjepis

Nina Ditmajer se je rodila leta 1988 v Mariboru. Osnovno šolo in splošno gimnazijo je obiskovala v Slovenski Bistrici. Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je študirala Slovenski jezik s književnostjo in študij zaključila z diplomskim delom Botanično izrazje pri Janezu Koprivniku (mentor: dr. Marko Jesenšek). Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je zaporedno študirala Teološke in religijske študije (2012–2015), kjer je uspešno zagovarjala diplomsko delo Jezikovno-prevajalske značilnosti Javornikovih starozaveznih prevodov (1848–1854) (mentor: dr. Maksimilijan Matjaž). Leta 2019 je na Filozofski fakulteti v Mariboru pod mentorstvom dr. Marka Jesenška zagovarjala doktorsko disertacijo Sprejemanje vzhodnoštajerske knjižnojezikovne norme v rokopisnih pridigah Jožefa Muršca. Od leta 2016 naprej je vpisana tudi na doktorski študij Podiplomske šole ZRC SAZU (Literatura v kontekstu), kjer pod mentorstvom dr. Luke Vidmarja pripravlja doktorsko disertacijo o pesništvu na slovenskem Štajerskem v drugi polovici 18. in prvi polovici 19. stoletja. V času študija je bila glavna urednica študentske literarno-jezikoslovne revije Liter jezika (2010–2013) in teološke revije Qolloquia (2014–2016). V študijskih letih 2012–2013 in 2013/2014 je prejemala Škrabčevo štipendijo. Je članica uredništva revije Tretji dan.

Raziskovalna področja

Zgodovina jezika H355 • Teorija prevajanja H365 • Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

zgodovina slovenskega knjižnega jezika • zgodovina prevajalstva • slovenska literatura