Ddr. Nina Ditmajer

Asistentka z doktoratom in bibliotekarka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU+386 1 470 63 08

nina.ditmajer@zrc-sazu.siRaziskovalna dejavnost Nine Ditmajer obsega zgodovino slovenskega knjižnega jezika, vzhodnoštajerski knjižni jezik, slovensko pridigarstvo, prevajanje Biblije ter slovensko cerkveno in posvetno pesništvo na slovenskem Štajerskem iz druge polovice 18. in prve polovice 19. stoletja.

Ur.: Foglar, Lovrenc: Foglarjeva pesmarica: editio princeps. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2021.

Ur: Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije; Maribor: Slavistično društvo, 2014.

Pesniški žanri v slovenskih protestantskih pesmaricah in njihova recepcija v katoliških pesmaricah. V: Novi pogledi na Adama Bohoriča. Ur. Marko Jesenšek. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2022. 394–417.

Slovenska nabožna pesem od Trubarja do Pohlina (1550–1799). Jezik in slovstvo 65.3–4 (2020): 37–54.

Večfunkcijske vezniške besede ki, ka in da ter njihova skladenjskopomenska vloga v vzhodnoštajerski pokrajinski različici slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija 68.2 (2020): 247–264.

Prepovedane knjige v samostanskih knjižnicah na Štajerskem v zgodnjem novem veku. V: Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. Ur. Luka Vidmar. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 11–36.

(Z Matijo Ogrinom in Tomažem Erjavcem:) Encoding Textual Variants of the Early Modern Slovenian Poetic Texts in TEI. Prispevki za novejšo zgodovino 59.1 (2019): brez paginacije.

Frančiškanska knjižnica in knjižnica šolskih sester v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje 89.3 (2018): 169–192.

Romarske pesmi v Foglarjevi pesmarici (1757–1762). V: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ur. Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin in Urška Perenič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 75–82.

Pesniške značilnosti prepesnitev psalmov Zdenke Serajnik in Ivana Vesela. V: Svetloba drami našega duha: znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Ur. Slavko Kranjc. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 141–151.

Slovensko pridigarstvo v obdobju purizma na Slovenskem. Proudy 7.2 (2016): brez paginacije.

Prispevek Murkovega in Pleteršnikovega slovarja k razvoju slovenskega botaničnega izrazja. Jezikoslovni zapiski 20.2 (2014): 125–141.

Retorične in jezikovne značilnosti rokopisnih pridig Leopolda Volkmerja. V: Leopold Volkmer: prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. 169–194.

Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)

Nina Ditmajer se je rodila leta 1988 v Mariboru. Osnovno šolo in splošno gimnazijo je obiskovala v Slovenski Bistrici. Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je študirala Slovenski jezik s književnostjo in študij zaključila z diplomskim delom Botanično izrazje pri Janezu Koprivniku (mentor: dr. Marko Jesenšek). Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je zaporedno študirala Teološke in religijske študije (2012–2015), kjer je uspešno zagovarjala diplomsko delo Jezikovno-prevajalske značilnosti Javornikovih starozaveznih prevodov (1848–1854) (mentor: dr. Maksimilijan Matjaž). Leta 2019 je na Filozofski fakulteti v Mariboru pod mentorstvom dr. Marka Jesenška zagovarjala doktorsko disertacijo Sprejemanje vzhodnoštajerske knjižnojezikovne norme v rokopisnih pridigah Jožefa Muršca, leta 2020 pa je na Podiplomski šoli ZRC SAZU pod mentorstvom dr. Luke Vidmarja zagovarjala doktorsko disertacijo Slovensko pesništvo na Štajerskem med letoma 1758 in 1848. V času študija je bila glavna urednica študentske literarno-jezikoslovne revije Liter jezika (2010–2013) in teološke revije Qolloquia (2014–2016). V študijskih letih 2012/2013 in 2013/2014 je prejemala Škrabčevo štipendijo. Je članica uredništev revij Edinost in dialog in Tretji dan.

Ključne besede
zgodovina slovenskega knjižnega jezika
zgodovina prevajalstva
slovenska literatura