Assistant Researcher at the Institute of Slovenian Literature and Literary Studies, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

Phone. lab.:
++386 1 47 06 308
E-mail:
Research interests

Nina Ditmajer’s research interests include the history of Slovenian language, Eastern Styrian standard language, Bible translations, Slovenian sermons and Slovenian ecclesiastical and secular poetry from the eighteenth- and nineteenth-century Styria.

Selected publications

Ed.: Foglar, Lovrenc: Foglarjeva pesmarica: editio princeps. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2021.

Ed.: Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike [International Conference of Doctoral Students of Slovenian and Slavic Studies]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije; Maribor: Slavistično društvo, 2014.

Večfunkcijske vezniške besede ki, ka in da ter njihova skladenjskopomenska vloga v vzhodnoštajerski pokrajinski različici slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija 68.2 (2020): 247–64.

(W. Matija Ogrin and Tomaž Erjavec:) Encoding Textual Variants of the Early Modern Slovenian Poetic Texts in TEI. Prispevki za novejšo zgodovino 59.1 (2019): n. pag.

Frančiškanska knjižnica in knjižnica šolskih sester v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje 89.3 (2018): 169–92.

Romarske pesmi v Foglarjevi pesmarici (1757–1762) [Songs of Pilgrimage in Foglar’s Hymnbook (1757–1762)]. In: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Ed. Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin and Urška Perenič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 75–82.

Pesniške značilnosti prepesnitev psalmov Zdenke Serajnik in Ivana Vesela [Poetic Features of the Psalm Reworks by Zdenka Serajnik and Ivan Vesel]. In: Svetloba drami našega duha: znanstvene razprave o delih Zdenke Serajnik. Ed. Slavko Kranjc. Slovenske Konjice: Občina; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 141–51.

Slovensko pridigarstvo v obdobju purizma na Slovenskem [Slovenian Preaching in the Period of Purism in Slovenian Lands]. Proudy 7.2 (2016): n. pag.

Protestantski in katoliški prevodi Svetega pisma v slovenski jezik kot primer jezikovne dialoškosti [Protestant and Catholic Translations of the Bible into Slovenian as an Example of Linguistic Dialogism]. Edinost in dialog 70.1–2 (2015): 109–22.

Retorične in jezikovne značilnosti rokopisnih pridig Leopolda Volkmerja [Rhetorical and Linguistic Features of Leopold Volkmer’s Handwritten Sermons]. In: Leopold Volkmer: prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem. Ed. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. 169–94.

Vpliv slovnic slovenskega jezika na sodobne prevode Svetega pisma v slovenščino [Grammars of the Slovenian Language and Their Influence on Modern Slovenian Translations of the Bible]. In: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis. Ed. Mojca Smolej. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 155–62.

Prispevek Murkovega in Pleteršnikovega slovarja k razvoju slovenskega botaničnega izrazja [The Dictionaries by Murko and Pleteršnik and Their Contributon to the Development of Slovenian Botanical Terminology]. Jezikoslovni zapiski 20.2 (2014): 125–41.

Selected projects

Slovenian Writers and Imperial Censorship in the Long Nineteenth Century (fundamental research project • 1 September 202031 August 2023)

Curriculum Vitae

Nina Ditmajer was born in 1988 in Maribor. After attending elementary and secondary school in Slovenska Bistrica, she studied Slovenian Studies at the Faculty of Arts, University of Maribor. Her BA thesis, supervised by Marko Jesenšek, was on the botanical terminology of Janez Koprivnik. She also studied at the Faculty of Theology, University of Ljubljana; there, her BA thesis was supervised by Maksimilijan Matjaž and focused on the linguistic features of Placid Javornik’s mid nineteenth-century translations of the Old Testament. In 2019, she obtained her PhD in Linguistics with a dissertation on the reception of Eastern Styrian literary norms in the manuscript sermons of Jožef Muršec, which was supervised by Professor Marko Jesenšek at the University of Maribor. In 2020, she also obtained a PhD in Literary Studies with a thesis on the poetry in Slovenian Styria from the mid-eighteenth to the mid-nineteenth century; this thesis was supervised by Luka Vidmar at the Postgraduate School ZRC SAZU. From 2010–2013, Ditmajer was editor-in-chief of Liter jezika, a student journal of literary and linguistic studies; and from 2014–2016, she was editor-in-chief of the theological journal Qolloquia. From 2012–2014, she was a recepient of the scholarship of Stanislav Škrabec’s Association. She is on the editorial board of the journal Tretji dan.

Research areas

History of language H355 • Translation H365 • General and comparative literature, literary criticism, literary theory H390 • General, systematic and practical Christian theology H160 

Keywords

history of Slovene literary language • history of translation • Slovenian literature