Opis

  »Alpinistična literatura« je raziskovalni projekt, ki predlaga eno prvih kolektivnih znanstvenih obravnav literature alpinistov. Ker literarna veda običajno privilegira tematizacijo gora v kanoničnem leposlovju, poljudne obravnave pa dajejo prednost neteoretskim vprašanjem literature alpinistov, ta literatura ostaja vrzel v literarni vedi. V literarni vedi torej gore ostajajo predvsem tematika, namesto da bi postale element, ki daje tekstu formo: v ospredju so kanonični pisci in njihova tematizacija gora, ne alpinisti in njihovo avtobiografsko uobličenje izkustva. Zato se moramo vprašati takole: lahko alpinisti govorijo? Drugače rečeno, kako naj teoretiziramo sámo dejstvo, da je bil tako uveljavljen žanr, kot je alpinistična literatura, doslej komajda teoretiziran? Gre to morda pripisati temu, da alpinistična literatura poraja ne le novo alpinistično literaturo, pač pa tudi nove alpiniste? In, navsezadnje, kakšen tip skupnosti se zamišlja v knjigah o športu, ki je bolj smrtonosen in hkrati bolj literaren kakor vsi drugi športi skupaj?

Rezultati

Habjan, Jernej. Od bedaka do junaka: alpinist. V: Močni, modri in dobri: junaki v slovenski folklori. Ur. Božidar Jezernik in Ingrid Slavec Gradišnik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 249–261.

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390