Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost

temeljni raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis

»Alpinistična literatura« je raziskovalni projekt, ki predlaga eno prvih kolektivnih znanstvenih obravnav literature alpinistov. Ker literarna veda običajno privilegira tematizacijo gora v kanoničnem leposlovju, poljudne obravnave pa dajejo prednost neteoretskim vprašanjem literature alpinistov, ta literatura ostaja vrzel v literarni vedi. V literarni vedi torej gore ostajajo predvsem tematika, namesto da bi postale element, ki daje tekstu formo: v ospredju so kanonični pisci in njihova tematizacija gora, ne alpinisti in njihovo avtobiografsko uobličenje izkustva. Zato se moramo vprašati takole: lahko alpinisti govorijo? Drugače rečeno, kako naj teoretiziramo sámo dejstvo, da je bil tako uveljavljen žanr, kot je alpinistična literatura, doslej komajda teoretiziran? Gre to morda pripisati temu, da alpinistična literatura poraja ne le novo alpinistično literaturo, pač pa tudi nove alpiniste? In, navsezadnje, kakšen tip skupnosti se zamišlja v knjigah o športu, ki je bolj smrtonosen in hkrati bolj literaren kakor vsi drugi športi skupaj?


Rezultati

Habjan, Jernej (ur.): Knjige in gore / Books and Mountains (= Primerjalna književnost 45.1 /2022/: 1–132).

Mikša, Peter, in Kornelija Ajlec. Slovensko planinstvo skozi čas. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2022.

Habjan, Jernej. Himalajski plezalci pišejo brez rokavic: osemtisočaki v knjigah slovenskih alpinistov. Katalog ob razstavi / Himalayan Climbers Write with the Gloves Off: 8000ers in Books by Slovenian Mountaineers. Exhibition catalogue. Ljubljana: Založba ZRC, 2022.

Dović, Marijan. Slovenske gore: rojstvo mitskega kraja iz duha poezije. V: Obdobja 40: slovenska poezija. Ur. Darja Pavlič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021. 247–257.

Lughofer, Johann Georg. Der lange Nachkrieg in Das Erste, was ich sah von Karl-Markus Gauß. Germanoslavica 31.1–2 (2020): 149–163.

Čokl, Jure, in Peter Mikša. »Smer že ne more biti preveč težka, če jo je preplezala baba«: slovenski (ženski) alpinizem v času fizkulturnega kolektivizma (1945–1955). Retrospektive 2.2–3 (2020): 10–46.

Habjan, Jernej. Od bedaka do junaka: alpinist. V: Močni, modri in dobri: junaki v slovenski folklori. Ur. Božidar Jezernik in Ingrid Slavec Gradišnik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. 249–261.

Lughofer, Johann Georg. Cultural Diversity vs. National-Socialist Positions. Paula von Preradović: An Istrian and the Author of the Austrian National Anthem. Acta Histriae 27.3 (2019): 495–512.


Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390