Skip to main content

Kartoteka tujih avtorjev v slovenskem periodičnem tiskuVsebina

V kartoteki je zabeleženo pojavljanje tujih literarnih avtorjev in tudi nekaterih piscev z mejnih področij (npr. filozofov, filologov, zgodovinarjev itd.) v slovenskem in tujejezičnem periodičnem tisku z ozemlja današnje Slovenije od 1770 do 1970. Izpisi so urejeni abecedno in kronološko po pripadnosti avtorjev posameznim literaturam in uvrščeni v listkovni katalog. Vsak izpis je opremljen z bibliografskimi podatki o viru in kategoriziran po obsegu in vsebinski tehtnosti navedbe. Kartoteka torej omogoča podroben uvid o prisotnosti posameznega avtorja ali nacionalne literature v slovenski periodiki tega obdobja in vsebuje več podatkov, kot jih lahko zajamejo bibliografije. Z zbrano dokumentacijo, ki skupaj s Kartoteko literarnih terminov obsega okrog 400.000 listkov, je kartoteka izhodišče primerjalnim literarnozgodovinskim raziskavam in je bila tudi podlaga nekaterim publikacijam v zbirki Literarni leksikon. Več o nastanku, ciljih, ureditvi in omejitvah kartoteke v: Darko Dolinar, Kartoteka tujih avtorjev in slovenskih literarnoteoretičnih terminov, Primerjalna književnost, 6, 1983, št. 1, str. 62–67.

Kartoteka je dostopna uporabnikom knjižnice od ponedeljka do petka med 11. in 13. uro.
 
Kontaktna oseba: dr. Alenka Koron.