Teologija reformatorja Primoža Trubarja

Avtor: Gerhard Giesemann
Leto: 2018


Monografija obravnava teologijo reformatorja Primoža Trubarja, s čimer zapolnjuje tako rekoč edino večjo vrzel na področju študij dela našega pomembnega protestantskega pisca. Na Trubarja, kakor ga doživljamo danes, v nacionalni perspektivi, in na njegovo vlogo v 16. stoletju pogleda s teološkega vidika. Posebej se posveti vprašanju virov za Trubarjeva teološka dela in vprašanju njihove izvirnosti. Pri tem analizira predvsem Trubarjeve katekizme, slovenske in nemške uvode k prevodom svetopisemskih besedil in cerkveni red. Na podlagi primerjanja različnih protestantskih teoloških besedil ugotovi, da se je Trubar v tako rekoč vseh pogledih zvesto opiral na Martina Luthra, njegove sodelavce, posebej Brenza, Melanchthona in Dietricha, in wittenberško vejo reformacije. Pri razlaganju Pavlovih pisem je Trubar Luthru sledil v interpretiranju opravičenja, postave, milosti, izvirnega greha, človekove narave, kristologije itn. Pomembnost Trubarjeve teologije tako ni v izvirnosti vsebine ali v nagibanju k cvinglijanstvu, kakor so zatrjevali mnogi starejši raziskovalci, temveč v izvirnosti načina posredovanja utrjenih luteranskih dogem slovenskemu ljudstvu.Kazalo vsebine

ZAHVALA

UVOD

I.   PROBLEM S TRUBARJEM: TEOLOŠKI, NACIONALNI IN IZVIRNOSTNI VIDIK POD DROBNOGLEDOM
   1.   Prikaz problema
   2.   Teološki premisleki
   3.   Kultura spomina
   4.   Kakovost izvirnosti
   5.   Vprašanje o epohi

II.   UTEMELJITELJ KNJIŽNEGA JEZIKA: NACIONALNO IN INDIVIDUALNO V TEOLOŠKEM POGLEDU
   1.   Jezik kot komponenta reformacije
   2.   Ljudski jezik
   3.   Vloga Erazma Rotterdamskega
   4.   Luther – Trubar
   5.   Povzetek

III.   TEOLOŠKO OKOLJE
   1.   Uvodne pripombe
   2.   Orientacijske in stične ravni
   3.   Izhodišče: nauk o opravičenju
   4.   Augsburška veroizpoved in njena teološka spodbuda
   5.   Melanchthon kot Trubarjev katalizator
   6.   Problematika obhajila
   7.   Vpliv Konkordije
   8.   Trubarjeva individualna integracija
   9.   Povzetek

IV.   TEOLOŠKI VSTOP
   1.   Trubarjev prvi Katekizem
   2.   Povzetek

V.   TEOLOŠKO IZPOPOLNJEVANJE
   1.   Od formalnega naslanjanja do parafrazirajočega oblikovanja
   2.   Analiza glavnih členov – teološki pogledi in njihovo samostojno misijonarsko vrednotenje
   3.   Deset zapovedi, opravičenje in dobra dela: Trubarjevo teološko zorenje 156
   4.    Melanchthonov vpliv
   5.   Opozorila o obhajilu
   6.   Povzetek

VI.   TRUBARJEVA ORIENTACIJA V TEOLOŠKEM OKOLJU
   1.   Problemi zvrsti, raziskav in virov
   2.   Afiniteta med Trubarjem in Veitom Dietrichom
   3.   Prosto oblikovanje in dogmatični prevzemi; viri za kristološko vključitev obljube ob stvarjenju
   4.   Katekizemski deli in njihova predelava z uporabo virov (Zapovedi, Izpoved vere, Očenaš, krst in obhajilo)
   5.   Dušno pastirstvo – uvrstitev dobrih del (Luther, Bullinger, Melanchthon in drugi)
   6.   Trubarjev spis o veri in njegov odnos do Vlačića Ilirika
   7.   Povzetek

VII.   »VEROIZPOVED« REFORMATORSKEGA TEOLOGA
   1.   Diskusija o virih
   2.   Iustitia dei – pasivnost nauka o opravičenju
   3.   Trubarjeva naslonitev na Luthra
   4.   Povzetek in sklepi
   5.   Kristologija – Luthrova smernica
   6.   Trubarjev prevod Luthrovega in Melanchthonovega pojma izvirni greh
   7.   Trubarjev nazorski model: teatralizacija zgodovine stvarjenja
   8.   Dobra dela kot posledica vere – vera kot pogoj za dobra dela: Avguštin – Luther – Melanchthon – Trubar
   9.   Zakrament kot znamenje in obljuba
   10.   Sola fide, sola gratia, sola scriptura – odmev kristocentričnega nauka luteranske reformacije pri Trubarju
   11.   Povzetek

EKSKURZ: SLOVENSKA CERKOVNA ORDNINGA (1564)
   1.   Prikaz
   2.   Viri
   3.   Ravnanje z viri: dopolnjevanja, parafraziranja in razširitve
   4.   Pridigarstvo: sklicevanje na Veita Dietricha in Philippa Melanchthona z Martinom Luthrom v ozadju
   5.   Nauk o dveh pridigah: Luthrovo volilo
   6.   Povzetek

VIII.   TRUBARJEVI PREDGOVORI K NJEGOVIM SVETOPISEMSKIM BESEDILOM – UTRJEVANJE NJEGOVE TEOLOŠKE ORIENTACIJE
   1.   Prevajalski problemi in prevajalske smernice
   2.   Luthrova interpretacija Svetega pisma (apostol Pavel) v Trubarjevem prenosu
   3.   Interpretacija postave in greha
   4.   Soglasje pri komentiranju pojma »milost«
   5.   Luthrova teološka opredelitev pojma »pravičnost« in Trubarjeva ilustracija
   6.   Uvrstitev »duha« in »mesa« na pavlinski podlagi in luthrovska formulacija
   7.   Luthrove spodbude: odgovornost pridigarstva – drugi poudarki v Pavlovih Pismih – biografske vzporednice
   8.   Aktualni reformatorski problemi v zrcalu Pavlovih Pisem – Trubarjeva samorevalvacija
   9.   Trubarjeva Summa kot zrcalo Luthrove kristološke teologije
   10.   Povzetek

IX.   REFORMATORSKA VEROIZPOVED V KOMENTARJIH K PSALMOM IN NJIHOVIH PREPESNITVAH
   1.   K vprašanju o orientaciji besedil in ravnanju z njimi
   2.   Vzporednice k Luthrovemu teološkemu pojmovanju

SKLEPNE UGOTOVITVE

VIRI IN LITERATURA

KAZALO OSEBNIH IMEN ABSTRACT

ZUSAMMENFASSUNGŠe ...Redna cena
27,00 €

Spletna cena
24,30 €


Ključne besede
protestantizem
reformacija
Slovenija
teologija
Trubar, Primož
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR