Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne

Avtor: Darko Dolinar
Leto: 2018


Monografija Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne je življenjsko delo Darka Dolinarja, strokovnjaka za zgodovino in metodologijo literarne vede na Slovenskem. Njegova knjiga prvič pri nas v obliki znanstvene sinteze predstavlja razvoj strokovnega in znanstvenega obravnavanja literature od zametkov v obdobju reformacije prek baročnega in razsvetljenskega polihistorstva ter začetkov nacionalne literarne zgodovine v 19. stoletju do vzpostavitve literarne vede kot temeljne univerzitetne discipline leta 1919 in nadaljnjega razvoja njenih različnih usmeritev, med njimi tudi primerjalne književnosti, vse do začetka druge svetovne vojne. Dolinarjevo delo odpravlja dolgoletno vrzel v slovenski literarni vedi, ki je sicer ne bi in še dolgo ne bo zapolnil nihče drug. Slovenski literarni znanstveniki, raziskovalci, učitelji in študenti književnosti v dobi nemara najhujše krize humanistike za bolj premišljen in prodoren odziv nanjo potrebujejo trdne opore v historični vednosti o zasnovah, pomenu in razvojnih premikih ter predhodnih krizah svoje discipline. Dolinarjeve knjiga tako zaledje vsekakor zagotavlja.Kazalo vsebine

Uvodne opedelitve
Od Trubarja do Pohlina ali zgodnja misel o slovstvu pred nastankom umetne literature (od 1561 do okrog 1800)
    Splošna zgodovinska izhodišča
    Trubar
                Andreae in Trost
                Krelj
                Dalmatin
                Bohorič
                Hren
                Valvasor
                Dolničar
                Pohlin

Od Zoisa doČopa ali začetki filologije, estetike in literarne kritike (od poznega 18. do sredine 19. stoletja)
    Duhovnozgodovinska izhodišča
                Filologija
                Zois
                Linhart
                Vodnik
                Kopitar
                Erberg
                Rožič
                Metelko
                Šafárik
                Čop

Ločene razvojne smeri v drugi polovici 19. stoletja (od 1848 do okrog 1900)
    Nekatere predpostavke
                Jezikovna raba
                Časopisje
                Društva in kulturne ustanove
                Višje in visoko šolstvo

Obče zgodovinopisje
    Razvojne smeri literarne zgodovine
                Literarna kritika
                Pedagoška, strokovna in poljudna publicistika
                Celotni slovstvenozgodovinski pregledi
                Univerzitetna slavistika
                Krek Štrekelj Murko

    Nekaj stvarnih rezultatov
                Tekstne izdaje
                Članki v strokovni periodiki in zbornikih

    Spremembe predmetnega obsega literarne zgodovine
                Ljudsko slovstvo
                Starocerkvenoslovansko pismenstvo
                Kajkavska književnost
                Fikcijske in nefikcijske zvrsti

    Poskusi periodizacije
    Metodološka orientacija
    Ideološka razhajanja
Preoblikovanje razvojnih smeri in osnovanje samostojne literarne vede (okrog 1900–1918)
                Specializacija filologije Prijatelj
                Kidrič Grafenauer
                Žigon, Puntar in arhitektonika
                Izidor Cankar

Ideološki vidiki
Osrednja nacionalna veda v spremenjenih zgodovinskih razmerah (od 1918 do druge svetovne vojne)
    Prenova institucij
    Teoretično-metodološki modeli
    Literarnovedne zvrsti
                Biografika in bibliografija
                Izdajanje tekstov
                Korespondence
                Monografije

    Slovenska literarna zgodovina – vodilne osebnosti
                Ivan Prijatelj
                France Kidrič
                Ivan Grafenauer
                Avgust Žigon in njegovi somišljeniki
                Anton Slodnjak

    Primerjalna književnost in literarna teorija
                Anton Ocvirk
Sklepi in domneve

Viri in literatura
    Arhivsko gradivo
    Zborniki in tematske številke
    Literatura
Imensko kazalo
Summary
 Še ...Redna cena
21,00 €

Spletna cena
18,90 €


Ključne besede
slovenska literarna veda
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR