Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne

Author: Darko Dolinar
Year: 2018


Monograph The Slovenian Literary Science from Trubar to World War II is the lifework of Darko Dolinar, an expert in history and methodology of the Slovenian literary science. His study represents, for the first time in our country in the form of a scientific synthesis, the development of professional and scientific treatment of literature from its beginnings during the Reformation through Baroque and Enlightenment polyhistoricism and the beginnings of national literary history in the 19th century to the establishment of literary science as a basic university discipline in 1919 and the further development of its various subdisciplines, including comparative literature, all up to the outbreak of World War II. Dolinar's monograph is an attempt to eliminate a long-standing gap in Slovenian literary science, since Slovene literary scholars, researchers, teachers, and students of literature need a firm grounding on the historical knowledge of the concepts, significance, development, and previous crises of the discipline, as well, for a more critical response.Table of content

Uvodne opedelitve
Od Trubarja do Pohlina ali zgodnja misel o slovstvu pred nastankom umetne literature (od 1561 do okrog 1800)
    Splošna zgodovinska izhodišča
    Trubar
                Andreae in Trost
                Krelj
                Dalmatin
                Bohorič
                Hren
                Valvasor
                Dolničar
                Pohlin

Od Zoisa doČopa ali začetki filologije, estetike in literarne kritike (od poznega 18. do sredine 19. stoletja)
    Duhovnozgodovinska izhodišča
                Filologija
                Zois
                Linhart
                Vodnik
                Kopitar
                Erberg
                Rožič
                Metelko
                Šafárik
                Čop

Ločene razvojne smeri v drugi polovici 19. stoletja (od 1848 do okrog 1900)
    Nekatere predpostavke
                Jezikovna raba
                Časopisje
                Društva in kulturne ustanove
                Višje in visoko šolstvo

Obče zgodovinopisje
    Razvojne smeri literarne zgodovine
                Literarna kritika
                Pedagoška, strokovna in poljudna publicistika
                Celotni slovstvenozgodovinski pregledi
                Univerzitetna slavistika
                Krek Štrekelj Murko

    Nekaj stvarnih rezultatov
                Tekstne izdaje
                Članki v strokovni periodiki in zbornikih

    Spremembe predmetnega obsega literarne zgodovine
                Ljudsko slovstvo
                Starocerkvenoslovansko pismenstvo
                Kajkavska književnost
                Fikcijske in nefikcijske zvrsti

    Poskusi periodizacije
    Metodološka orientacija
    Ideološka razhajanja
Preoblikovanje razvojnih smeri in osnovanje samostojne literarne vede (okrog 1900–1918)
                Specializacija filologije Prijatelj
                Kidrič Grafenauer
                Žigon, Puntar in arhitektonika
                Izidor Cankar

Ideološki vidiki
Osrednja nacionalna veda v spremenjenih zgodovinskih razmerah (od 1918 do druge svetovne vojne)
    Prenova institucij
    Teoretično-metodološki modeli
    Literarnovedne zvrsti
                Biografika in bibliografija
                Izdajanje tekstov
                Korespondence
                Monografije

    Slovenska literarna zgodovina – vodilne osebnosti
                Ivan Prijatelj
                France Kidrič
                Ivan Grafenauer
                Avgust Žigon in njegovi somišljeniki
                Anton Slodnjak

    Primerjalna književnost in literarna teorija
                Anton Ocvirk
Sklepi in domneve

Viri in literatura
    Arhivsko gradivo
    Zborniki in tematske številke
    Literatura
Imensko kazalo
Summary
 More ...Regular price
21.00 €

Online price
18.90 €


Keywords
history
Slovenian literary studies
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR