Naslov:
Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovenščina je eden tistih evropskih jezikov, v katerem se je dolgo pisalo zelo malo, v uradnem in poslovnem življenju pa sploh le izjemoma. Tako so bila vse do prve polovice 19. stoletja daleč najbolje zastopana zvrst uradovalne slovenike prisežna besedila, namenjena ustni rabi. Pričujoča izdaja kot prva zajema celotni nabor slovenskih priseg enega tipa ustvarjalcev – mestnih organov, ki so nastale do začetka 19. stoletja. Velika večina od skupno 36 besedil je zagledala luč sveta v petih ali šestih kranjskih mestih, največ v Ljubljani (20), le tri so s Štajerskega. Skrajni možni časovni razpon prisežnih besedil predstavljata letnici 1493 in 1808.

Prednostni namen izdaje je predstaviti sama besedila (s faksimilom, diplomatičnim in kritičnim prepisom) z ustreznim komentarjem, kar bo olajšalo nadaljnja preučevanja. Obravnava se osredini na zgodovinski vidik: na okoliščine in čas nastanka priseg, njihovo dosedanjo obravnavanost, kratko vsebino, vlogo v družbenem okolju ter siceršnji pomen v času in prostoru.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-138-5

Specifikacija

internetna objava • html

E-objave