Skip to main content
Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe


Uredil: Luka Vidmar
Leto: 2020


Avtorji monografije obravnavajo vpliv cenzure na književnost in kulturo sploh na Slovenskem od 16. do 19. stoletja. Nina Ditmajer predstavlja prepovedane, v veliki meri protestantske knjige, ki so jih vsebovale knjižnice samostanov na Spodnjem Štajerskem. Tri poglavja so posvečena 17. stoletju: Luka Vidmar opisuje recepcijo del libertina Ferranteja Pallavicina, Monika Deželak Trojar se ukvarja s prepovedanimi mariološkimi deli Janeza Ludvika Schönlebna, Boris Golec pa analizira avtocenzuro Janeza Vajkarda Valvasorja. Naslednja poglavja predstavljajo posledice razsvetljenske cenzure na Kranjskem: Matija Ogrin blokado slovenskih poznobaročnih rokopisov, Andrej Pastar razcvet knjigotrštva in časopisja, Sonja Svoljšak pa razširjenost del prepovedanih filozofov in političnih teoretikov. Zadnji poglavji bralca seznanita s spremembami 19. stoletja: Marko Juvan na novo premisli vlogo cenzorja v predmarčni dobi na primeru Kopitarjeve cenzure Krajnske čbelice, Marijan Dović pa analizira srečanja tedanjih slovenskih literatov s cesarsko cenzuro.Kazalo vsebine

Luka Vidmar
UVOD

Nina Ditmajer
PREPOVEDANE KNJIGE V SAMOSTANSKIH KNJIŽNICAH NA ŠTAJERSKEM V ZGODNJEM NOVEM VEKU

Luka Vidmar
RECEPCIJA DEL FERRANTEJA PALLAVICINA NA KRANJSKEM

Monika Deželak Trojar
PREPOVEDANA SCHÖNLEBNOVA MARIOLOŠKA DELA

Boris Golec
KAJ NAM JE VALVASOR ZAMOLČAL? O AVTOCENZURI PRI KRANJSKEM POLIHISTORJU

Matija Ogrin
POZNOBAROČNI SLOVENSKI ROKOPISI – LITERARNA TRADICIJA V SPOPRIJEMU Z RAZSVETLJENSKO CENZURO

Andrej Pastar
CENZURA NA KRANJSKEM POD JOŽEFOM II.

Sonja Svoljšak
PRISOTNOST IN/ALI ODSOTNOST FILOZOFSKO TER POLITIČNO SPORNIH OZIROMA PREPOVEDANIH FRANCOSKIH, ANGLEŠKIH IN AMERIŠKIH AVTORJEV IN NJIHOVIH DEL V LICEJSKI KNJIŽNICI V LJUBLJANI DO LETA 1848

Marko Juvan
CENZOR IN LITERARNO POLJE: KOPITAR, ČOP IN KRAJNSKA ČBELICA

Marijan Dović
SLOVENSKI LITERATI IN CESARSKA CENZURA: IZBRANI PRIMERI IZ DOLGEGA 19. STOLETJA

KAZALO OSEBNIH IMENŠe ...

Goran Dekleva: Od avtocenzure do gorečih knjig; RTVSlov, Ars, 4. 11. 2020Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
cenzura
knjige
Slovenija
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR