Skip to main content
Dr. Boris Golec
 • znanstveni svetnik, redni profesor
 • član znanstvenega sveta ZRC SAZU
 • tajnik Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja
 • predsednik nadzornega sveta Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino
 • član izvršilnega odbora Združenja za preučevanje 18. Stoletja v Jugovzhodni Evropi (Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts im südöstlichen Europi)
 • urednik zbirke Thesaurus memoriae
 • član uredniškega odbora revije Arhivi (Ljubljana)
 • član sveta revije Ekonomska i ekohistorija (Zagreb – Samobor)
 • član sveta revije Podravina (Samobor)
 • član Projektne skupine za raziskovanje diplomatske zgodovine Srednje Evrope v okviru Centra za evropsko prihodnost
 • član mednarodne Komisije za zgodovino in kulturo Nemcev v Jugovzhodni Evropi (Kommission für die Geschichte und Kultur der Deutsche in Südosteuropa)
 • član sveta Mestnega muzeja in galerije Krško


+386(0)14706208

+386(0)14257801

boris.golec@zrc-sazu.si
Področja delovanja:

Ukvarja se s primerjalno zgodovino mestnih in trških naselij v slovenskem prostoru, z družbeno mobilnostjo in oblikovanjem kolektivnih identitet ter z nekaterimi vprašanji iz kulturne zgodovine, med drugim z raziskavami in objavami starejših slovenskih uradovalnih dokumentov. Posebno mesto v njegovih raziskavah je namenjeno polihistorju Janezu Vajkardu Valvasorju. Njegovo primarno delovno okolje so arhivi v Sloveniji in treh sosednjih državah. V svoji bibliografiji ima 17 znanstvenih monografij, okoli 60 samostojnih sestavkov v znanstvenih monografijah ter okoli 140 člankov v znanstveni periodiki.

2001 - Zlati znak ZRC SAZU
2013 - izjemni znanstveni dosežek 2012 s področja humanistike: knjiga Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem: po sledeh hrvaškega lingvonima in etnonima v Beli krajini, Kostelu, Prekmurju in Prlekiji (Založba ZRC, Ljubljana, 2012).
Študije za sintezo zgodovine slovenskih mest v dobi fevdalizma (do 1848) (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)
Elenchus fontium historiae Slovenicae urbanae. – Objava izbora virov za slovensko urbano zgodovino (temeljni raziskovalni projekt • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Arhivski viri za urabnistično in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16.–19. stoletje) (temeljni raziskovalni projekt • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.–19. stoletje) (aplikativni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko (ciljni raziskovalni program • 01. avgust 2007 - 30. november 2009)
Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku (aplikativni raziskovalni projekt • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku (temeljni raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2022)
Latinske in nemške kronike na Slovenskem (temeljni raziskovalni projekt • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)

Zaposlitve:

1994–2000   Pedagoška fakulteta Maribor
2001–            ZRC SAZU

Ključne besede
zgodovina mest
zgodnji novi vek