Title:
Zbrano delo, 3. knjiga. Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju; Nezbrani kulturno-literarni eseji; Pisma
Author:
Other authors:
Edited by France Pibernik
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Tretja knjiga zaključuje Zbrano delo Vladimirja Truhlarja. V večjem delu zajema njegovo literarno in kulturno esejistiko, dodana pa so še njegova pisma. Na prvem mestu je predstavljena njegova esejistična knjiga Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju, v kateri je razčlenjeval enaindvajset slovenskih literarnih klasikov od Franceta Prešerna in Simona Jenka do Ivana Hribovška in Gregorja Strniše, vse s stališča bivanjskega dna pesnikove govorice, v katerem se zrcali ali izraža t.i. absolutno, transcendenca. To je pomenilo, da je glavnino slovenske klasike obravnaval zunaj tradicionalne povojne realsocialistične doktrine, kar je bila gotovo presenetljiva izjema v času nastanka knjige (1974–1975) in je v določenem smislu še danes. Sledijo nezbrani literarno kulturni eseji, ki jih je Truhlar objavljal v argentinskem Meddobju, tržaški Mladiki in celjski reviji Znamenje. Pomemben delež k prepoznavanju Truhlarjeve osebnosti in njegovega dela so objave njegovih pisem, pač v obsegu, ki je bil uredniku dostopen. S tem je v Zbranem delu predstavljen opus pesnika, katerega inspiracija se globoko razlikuje od usmeritev njegovih sodobnikov.

This third volume concludes the Collected Works of Vladimir Truhlar (1912–1977). For the most part it contains Truhlar’s literary and cultural essays, and his letters are also included. First and foremost his book of essays Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju (Experiencing the Absolute in Slovenian Fiction) is presented, in which he analyzed twenty-one Slovenian classic authors from France Prešeren and Simon Jenko to Ivan Hribovšek and Gregor Strniša, all from the viewpoint of the existential “bottom" or the basis of the poet’s language, which mirrors or expresses the “absolute" or the transcendental. This means that Truhlar studied the majority of classic Slovenian works outside the postwar doctrine of socialist realism, which was definitely a surprising exception when the book was created (1974–1975) and in a sense continues to be an exception even today. This is followed by uncollected essays on literary culture that Truhlar published in the Slovenian press outside Yugoslavia. The publication of his letters contributes significantly to revealing the author’s personality, but this of course was only possible within the scope available to the editor. The volume thus presents the oeuvre of a modern Slovenian poet, whose inspiration differs profoundly from the orientation of his contemporaries.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-776-9

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 764 pages

Price

38,00 EUR (Regular)
30,00 EUR (Club)

E-publications

Biblos (epub, 2018)
ISBN 978-961-05-0046-9