Skip to main content
Stanko Vraz in nacionalizem. Od narobe Katona do narobe Prešerna.


Author: Andraž Jež
Year: 2016


For a century and half, the life and work of the Slovenian–Croatian poet Stanko Vraz (1810–1851) has aroused mutually irreconcilable interpretations in Slovenian literary history and Slovenian public. These ambiguous receptions usually ranged between praising Vraz as a visionary Styrian poet and dismissing him as a “national renegade.” On one side, the Slove­nian reception of Vraz centered on his decision to abandon writing in Slovenian and to embrace Shtokavian Croatian. On the other side, Vraz was an internationally acclaimed Illyrian poet and romantic Pan-Slav that almost single-handedly kindled the flame for the Slove­nian national rebirth in pre-March Lower Styria. Moreover, Slovenian literary historiography adds to his ambiguous status by treating him as a unique and often tragic figure. Despite his mythicized role, Stanko Vraz in nacionalizem (Stanko Vraz and Nationalism) depicts Vraz from another angle—as a symptom of these processes rather than as their main protagonist. To achieve this task, the book offers a new contextualiza­tion of Vraz’s practice and provides a new look at the Slovenian posthumous reception of the poet.Table of content

Uvod
      Identitete vs. ideologije
      Ideologija po Louisu Althusserju
      Zgradba študije in njeni temeljni koncepti
          Progresivno – reakcionarno
          Nacionalizem in protonacionalizem
          Preporod in preporoditelji

      Uvodni tezi
Raziskave evropskega nacionalizma
      Modernizem in etnicizem
          Benedict Anderson in zamišljanje narodov
          Binarne tipologije nacionalizmov: Ernest Gellner, Hans Kohn
          Joep Leerssen in nacionalna misel
          Stanje raziskav na Slovenskem

Časovni okvir (1780–1848): ilirsko gibanje v ideoloških kontekstih
      18. stoletje: nation francoskega razsvetljenstva in Herderjev Volk
          Razsvetljenski pogledi na nacijo pred francosko revolucijo
          Francoska revolucija
          Sočasna nemška nacionalna misel: Herderjeva
Volk in Nation
      Nemški pojem nacije med Herderjem in Napoleonom
          Protifrancoski sentiment Lessinga, Möserja in Klopstocka pred letom 1800
          Nemški nacionalizem v letih 1800–1810: Napoleonov dvojni vpliv

      Panslavizem in ilirizem
          Pogled od zunaj: okvir panslavizma in ilirizma po Hobsbawmu in Kohnu
          Očrt panslavizma
          Očrt ilirizma

Stanko Vraz
      Uvodne teze o Vrazu luči zgodovinskega pregleda
      Vrazovo cerovško otroštvo
          Svetinjska osnovna šola in mariborska gimnazija v Vrazovem ideološkem formiranju
      Jezik Vrazove slovenske poezije
          Prleško narečje v odnosu do kranjskega knjižnega jezika in kajkavščine
          Historično prisvajanje
          Predvojno jezikoslovje: poskus teorije (Ramovš) in ideologija (Belić)
          Junkovićeva »teorija«
          Rigler: proti prisvajanju?
          Novejše raziskave: onkraj prisvajanja?
          Dialektalni oris prleškega narečja
          Jezik slovenskih del Stanka Vraza in prleško narečje
          Preliminarni sklepi

      Vrazova prva graška leta
          Slovenska družba
          Hrbtna stran nove slovanske ideologije
          Odhod teologov
          Članek Čelakovskega in Čopov odgovor nanj

      Vrazovo slovensko delovanje: približevanje čbeličarjem
          Vrazovo slovensko pisanje
          Prešeren, Čop, Vraz in ideologija: dve romantiki
          Preostala slovenska dejavnost pred prestopom v ilirizem

      Vrazov panslavizem pred prestopom v ilirizem
          Priprave na Danico
          Zaostritev Gajevih zahtev
          Objava
Stane i Marka
          Iz nacionalizma v pannacionalizem
          Vraz v precepu in naddoločenost precepa

      Večplastni vpliv Kollárjeve Slávy dcere na Vrazove Djulabije
          Vrazov odnos do Kollárja
          Kollárjeva
Slávy dcera
          Formalne in vsebinske povezave med Kollárjevo pesnitvijo in Vrazovo poezijo
          Preliminarni sklepi

      Prva ilirska leta
          Ohlajanje stika z Gajem
          Med kritiko in njenim pomanjkanjem: med
Kolom in »cigani«
      Vrazova kritika
          Kolo in dokončen spor z Gajem
      Vrazova nekritičnost
          Vrazovi nadaljnji stiki s praškimi panslavisti
          Etnične evidence in približevanje pragmatizmu
          Ilirizem kranjske in štajerske duhovščine okoli leta 1840
          Veliki slovanski kongres in zadnja leta

Recepcija Stanka Vraza v luči prešernovskega mita
      Močnikova Julija
          Minimalna shema naddoločenosti
      Prešernoslovje in Stanko Vraz
          Dvojni negativ: Vraz in Koseski v prešernoslovju
      Mitski Stanko Vraz in minimalna shema naddoločenosti
          Prototip: osmrtnica
          Predzgodba: nacionalizacija Prešerna
          Odpadnik Vraz kot stranski učinek moderne

      Zakaj Stanko Vraz ni nacionalni kulturni svetnik
          Vitae
Sklep

Viri in literatura
      Viri
      Literatura
Imensko kazalo
Summary

 More ...

STANKO VRAZ; Rtvslo.si 24.3.2017Regular price
21.00 €

Online price
18.90 €


Keywords
19th century
ideology
Illyrian movement
modernism
nationalism
Pan-Slavism
Slovenian literature
Vraz, Stanko
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR