Title:
Slovenska kratka proza 1919–1929
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Gregor Kocijan je med našimi literarnimi zgodovinarji najtemeljitejši razlagalec razvoja žanrov slovenske kratke pripovedne proze. S sistematičnim opisovanjem njene tematike, obsega, zvrstnih oznak, pripovedne tehnike, sloga in žanrske variantnosti Kocijan sledi menjavam, soobstoju in prepletu poetološko-slogovnih modelov kratke proze ter jih obravnava v zaporedju obdobij. Vse analize temeljijo na avtorjevih izčrpnih bibliografskih popisih. Doslej je tako obdelal na stotine kratkoproznih del v obdobjih od Trdine do Kersnika (1983) in moderne (1996), njegova bibliografija za čas 1919–41 (1999, pa kaže, da je pričujoča monografija zamišljena kot predzadnja enota impresivnega literarnozgodovinskega cikla. V Slovenski kratki prozi 1919–1929 se avtor posveča razcvetu te literarne vrste med obema vojnama, ko v množico (pogosto sinkretičnih) variacij na realistične in cankarjanske modele vstopajo inovativnejša iskanja, zaznamovana z ekspresionizmom in avantgardizmi.

Gregor Kocijan is currently the most thorough interpreter of the development of Slovenian short narrative fiction. By systematically describing short fiction’s themes, lenghth, genre labels, narrative techniques, styles, and genre variety, Kocijan follows the succession, coexistence, and entanglement of different poetological and stylistic models of short stories and deals with them in the order of literary periods. All analyzes are based on the author's extensive bibliographic registers. So far, Kocijan’s monographs have discussed hundreds of short fiction works from the mid-19th century to the Moderna around 1900. In the interwar period (1919-1929), the author discusses the blossoming of this literary genre: the mass of (often syncretic) variations on realistic models and the Cankarian Moderna is faced with more innovative trends, marked by expressionism and avant-garde.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-370-9

Specifications

paperback • 15 × 21 cm • 240 pages

Price

18,00 EUR (Regular)
14,00 EUR (Club)

E-publications