Description

Anton Vodnik (1901–1965) je bil eden najbolj svojevrstnih pesnikov v slovenski literaturi zgodnjega 20. stoletja. Slovenska poezija je v njegovem opusu dosegla čisto liriko, povsem ponotranjeno, spiritualizirano pesniško govorico v modernem prostem verzu. Kot mlad pesnik je Vodnik izhajal iz vplivov Gregorčiča in Župančiča, vendar je te kmalu povezal s širšim obzorjem evropskega simbolizma in ekspresionizma. Njegova eterična, sublimna lirika uteleša enega od vrhov slovenskega simbolizma in poduhovljene nove stvarnosti. Monografija Franceta Pibernika predstavlja Vodnikov nazorski in pesniški razvoj v trdni navezavi na primarne arhivske vire, zlasti na pisma samega pesnika in mnogih njegovih sodobnikov. Razgrinja barvit preplet historičnih podrobnosti, načelnih duhovnih opredelitev in poetičnih fragmentov – od silnic zgodnjega križarskega gibanja do spoprijema z negacijo katoliške literature, ki so jo plasirali levo-liberalni kritiki, vse do vojnega časa. Trdna historično-biografska metoda, ki jo Pibernik nevsiljivo dopolnjuje z interpretacijo, tako razgrinja pred bralcem dobršen del slovenskega duhovnega snovanja iz časa med obema vojnama.

Anton Vodnik (1901–1965) was one of the most unique poets in Slovenian literature of the 20th century: in his opus, Slovenian poetry achieved a pure lyricism without a trace of epic elements, a completely internalised, spiritualised poetic language in modern free verse. As a young poet, Vodnik was influenced by Gregorčič and Župančič, but he soon connected these authors with the broader horizon of European symbolism an expressionism. His ethereal, sublime lyrics embody one of the peaks of Slovenian symbolism and new romanticism. France Pibernik’s monograph presents the development of Vodnik’s world view and poetry with close reference to primary archival sources, particularly letters by the poet himself and by many of his contemporaries. Pibernik reveals a colourful interweaving of historical details, spiritual convictions of principle and poetic fragments. The firm historical-biographical method, which Pibernik supplements with interpretation in an unforced way, thus discloses a significant part of Slovenian spiritual formation from the interwar period.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-375-4

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 332 pages

Price

31,00 EUR (Regular)
25,00 EUR (Club)