Dr. Alenka Koron

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki, docentka
Koron@zrc-sazu.si