Dr. Alenka Koron

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki
Koron@zrc-sazu.si