Osnovni podatki
Opis

Projekt izhaja iz 1) logiškega, 2) epistemološkega, 3) filozofsko-genealoškega in 4) ideološko-kritičnega statusa indiference v moderni dobi.

1) Logiški status indiference. Prvo izhodišče je umestitev problema indiference v kontekst logiških form negacije in negativnosti. Projekt izhaja iz analize form negacije in negativnosti v klasični, intuicionistični in parakonsistentni logiki, da bi na temelju razlik med njimi formuliral strukturo »četrte forme negacije« kot poseben tip negativnosti indiference.

2) Epistemološki status indiference. Drugo izhodišče je umestitev problema indiference v kontekst epistemološkega vprašanja nemožnosti produkcije novega v moderni dobi. Projekt problem novega poveže s historičnim trenutkom konstituiranja moderne znanosti in s strukturo znanstvenega diskurza, da bi zasnoval koncept »adverbialnega novega« kot nasledka negativnosti indiference.

3) Filozofsko-genealoški status indiference. Tretje izhodišče je umestitev problema indiference v kontekst genealogije ponavljanja. Projekt si prizadeva za reformulacijo splošno sprejete filozofske genealogije ponavljanja in za zasnutje izvirne genealogije indiference, ki postavi pod vprašaj oster rez kontinentalne filozofije z obdobjem nemške klasične filozofije.

4) Ideološko-kritični status indiference. Četrto izhodišče projekta je kritični potencial negativnosti indiference; projekt predlaga ideološko-kritično utilizacijo in družbeno aktualizacijo negativnosti indiference in njene genealogije za filozofsko refleksijo moderne krivdne ekonomije.

Navedena štiri izhodišča nas postavljajo pred naslednje temeljne raziskovalne probleme, ki jih projekt razvršča v štiri sklope:

1) Indiferenca in negativnost. Analiza tipov negacije v klasični, intuicionistični in parakonsistentni logiki ter kombinatorika veljavnosti in neveljavnosti načel protislovja in izključenega tretjega nam omogočata določiti ključno logiško vrednost indiference kot »četrte forme negacije«. Štiri forme negativnosti, dobljene s permutacijo veljavnosti in neveljavnosti obeh omenjenih načel, je mogoče konkretizirati z navezavo na tipe negativnosti, ki jih je v svoji metapsihologiji formuliral Freud, ter z navezavo na forme negacije, ki tvorijo osnovne prvine dialektike, kot jo zasnuje Hegel. Prvi problemski sklop bo zahteval raziskavo štirih tipov negativnosti, ki bi lahko opredelila strukturo negativnosti indiferentnega in tako ponudila konceptualno-historični okvir zasnutja genealogije indiference.

2) Indiferenca in produkcija novega. Logiška analiza ključnih značilnosti diference indiferentnega nas bo vodila do formulacije hipoteze o indiferenci kot lokusu produkcije novega v moderni dobi kot dobi propada izkušnje. Stališče projekta je, da sta moderna izguba novega in propad izkušnje povezana s tistimi diskurzivnimi premenami, ki jih v svet vpelje moderna znanost, ki radikalno postavi pod vprašaj stare režime vednosti in znanja, ki so bili osnovani na režimu izkušnje.

3) Indiferenca in historiat ponavljanja. Projekt bo na ozadju zgornjih dveh problemskih sklopov podal izvirno genealogijo indiference. S tem bo odprl nov pogled na zgodovino koncepta ponavljanja in bistveno korigiral slavno Deleuzeovo genealogijo ponavljanja, ki vztraja pri ostrem rezu med Kierkegaardovim konceptom ponavljanja in negativnostjo, ki prežema projekt nemške klasične filozofije.

4) Indiferenca in ekonomija krivde. Po formulaciji logiškega in epistemološkega statusa indiference ter njene genealogije projekt prehaja k demonstraciji ideološko-kritičnega pomena indiference za razumevanje moderne krivdne ekonomije. Stališče projekta je, da indiferentizem ter nerazločljivost krivde in nedolžnosti stojita v samem osrčju moderne krivdne ekonomije, ki svojih subjektov ne krivi krivde, ampak – paradoksno – same nedolžnosti.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija H120